Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TRẦM CẢM SAU SINH & CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRÊN NHỮNG PHỤ NỮ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM

Huỳnh Thị Duy Hương, Phạm Diệp Thuỳ Dương, PhạmThanh Hường

TÓM TẮT :

Trầm cảm sau sinh (TCSS) là 1 nhóm không đồng nhất những rối lọan ức chế tâm lý không đặc hiệu, có thể đưa đến những ảnh hưởng nặng nề trên cả bà mẹ, gia đình và tương lai đứa trẻ. Xuất hiện từ 6-8 tuần sau sinh, TCSS có thể kéo dài đến tháng thứ 14 sau sinh nếu không được chẩn đóan và điều trị. Dù vậy, tình trạng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở nước ta. Chúng tôi tiến hành 1 nghiên cứu mô tả và phân tích về tình hình TCSS của các phụ nữ đến sinh tại BV ĐH Y Dược TP HCM. Chúng tôi thu nhận 288 phụ nữ đưa con đến khám vào 8 tuần sau sinh tại phòng khám Nhi từ 01/8 đến 30/10/03 và sử dụng thang điểm Edinburgh để tầm sóat tình trạng TCSS. Kết quả cho thấy tỉ lệ TCSS khá cao 25,34% (EPDS > 12) với chỉ số EPDS trung bình là 9,55 ± 4,45; những yếu tố bảo vệ bà mẹ khỏi nguy cơ trầm cảm là: con khóc đêm < 10 lần (OR = 0,18), thai kyø mong đñôïi (OR= 0,27) vaø ña có con trai trước đó (OR= 0,49); trong khi những yếu tố nguy cơ của trầm cảm sau sinh là: thai kỳ không mong đợi (OR= 5,08), trình đñoä hoïc vaán choàng thaáp < caáp 3 (OR= 3,02), chöa coù con trai trước đo (OR=2,6), nghề nghiệp bản thân không ổn định (OR=2,44), sinh con so (OR=1,74). Tỉ lệ khá cao này cho thấy đây thật sự là 1 vấn đề đáng báo động cho tòan xã hội, cần thiết xây dựng một chiến lược tòan diện nhằm dự phòng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời TCSS cũng như theo dõi về lâu dài cho cả mẹ và con, bao gồm các chương trình chăm sóc tiền sản nhằm thông tin và giáo dục cho thai phụ và người phối ngẫu, cả các chương trình thông tin, giáo dục, đặc biệt chú trọng đến các nhóm nguy cơ.

ABSTRACT :

Postnatal depression (PND), 1 nonhomogenous group of nonspecific depressive mental disorders, can lead to serious results for mothers, family and children's future life. Appearing usually within 6-8 weeks after labor, PND can last to 14 months if it isn't diagnosed and treated properly. This problem has not been adequately considered in VietNam. We conducted a descriptive and analysed cross-sectional study on postnatal depression for women delivered at Hospital of the Medical-Pharmaceutical University of HCM city. 288 women who had carried babies for consultation at 8 weeks after delivery during the period of August 01 to October 31 were including in the study and we used Edinburgh' scale to screen the depression status. The rate of PND was 25,34% (EPDS > 12) and the mean EPDS score was 9,55 ± 4,45; The protective factors for PND were: Baby's night crying < 10 times (OR= 0,18), attended pregnancy (OR=0,27) and having a son previously (OR= 0,49); The risk factors for PND were: unattended pregnancy (OR=5,08), husband's education level < third grade (OR=3,02), non having son previously (OR=2,6), unpermanent job (OR=2,44), primipare (OR=1,74). The high rate showes that PND is alarm problem for the whole society, needing to prenatal education for the pregnant women and their husband to prevent, diagnosis and treat proprely the PND as well as longterm follow up mothers and children; including the prenatal taking care programs, especially for the high risk women population.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF