Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH HASHIMOTO KẾT HỢP VỚI UNG THƯ, U TUYẾN VÀ TĂNG SẢN TUYẾN GIÁP

Vũ Ngọc Lương, Phạm Vinh Quang, Mai Văn Viện, Phạm Văn Thìn

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định một số đặc điểm lâm sàng của ung thư tuyến giáp kết hợp bệnh Hashimoto. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu ở 172 bệnh nhân bướu giáp được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện 103 có chẩn đoán mô bệnh học: Hashimoto 136, Hashimoto kết hợp ung thư tuyến giáp: 19, Hashimoto kết hợp u tuyến tuyến giáp: 12 và Hashimoto kết hợp tăng sản tuyến giáp: 5. Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân Hashimoto kết hợp với ung thư giáp cao hơn so với nhóm Hashimoto đơn thuần (46,0 ± 9,5 so với 40,2 ± 12,8). Chẩn đoán lâm sàng phù hợp chẩn đoán giải phẫu bệnh: Trong mổ đạt: 76,2%; sau mổ đạt: 83,7%, trong đó Hashimoto kết hợp với ung thư giáp đúng: 78,9%, u tuyến tuyến giáp: 83,3% và Hashimoto đơn thuần: 95,2%. Một số đặc điểm lâm sàng ung thư giáp kết hợp Hashimoto: Cảm giác bó chặt cổ, ra mồ hôi tay, cảm giác nóng bức, run tay, mật độ bướu giáp cứng, chắc.

ABSTRACT :

Objectives: To survey clinical characteristics of Hashimoto's disease combine with cancer thyroid. Methods: Cross-sectional descriptive study of 172 patients with goiter of thyroid, wich were undergone thyroidectomy at Hospital 103, pathological diagnosis: Hashimoto: 136, Hashimoto with cancer thyroid: 19, Hashimot with adenomatous thyroid: 12 and hashimoto with hyperadenosis thyroid: 5. Results and conclusions: The average of group Hashimoto with cancer thyroid higher than group merely Hashimoto (46.0 ± 9.5 so với 40.2 ± 12.8). Right diagnosis in operation rate was 76,2%, after operatione was 83,7% in that Hashimoto with cancer thyroid was 78,9%; Hashimoto with adenomatous thyroid was 83.3% and Hashimoto was 95.2%. Some clinical characteristic of Hashimoto's disease with cancer thyroid: Feeling cramped, hand-perspiration, feeling scorching, hand-quiver. In thyroid cancer with Hashimoto's group, density of thyroid gland was hard.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF