Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
TƯƠNG QUAN GIỮA PHÂN LOẠI CHILD-PUGH A VÀ MỨC ĐỘ XƠ GAN TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN

Lê Tiến Đạt(1), Nguyễn Đức Thuận(1), Đặng Tâm(1), Trần Công Duy Long(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định mối tương quan khi phân loại là Child-Pugh A và mức độ xơ gan trong ung thư tế bào gan.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 66 bệnh nhân ung thư tế bào gan được phẫu thuật điều trị tại bệnh viện Đại Học Y Dược trong khoảng thời gian tháng 05-2007 đến tháng 03-2010.Kết quả: Tuổi trung bình của 66 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là 57,56 ± 13,09. Trong đó có 11 bệnh nhân nữ (16,7%) và 55 bệnh nhân nam (83,3%). Viêm gan siêu vi B 32 (48,5%), viêm gan siêu vi C 13 (19,7%) và 21 trường hợp không có viêm gan siêu vi (31,8%). Tất cả bệnh nhân đều có phân loại Child-Pugh là A trong đó 5 điểm có 58 bệnh nhân (87,9%) và 6 điểm có 8 bệnh nhân (12,1%). Tính hệ số tương quan pearson giữa Child-Pugh A và Knodell-Ishak là r = 0,21 (p = 0,09).Kết luận: Khi xác định mức độ xơ gan trước mổ là Child-Pugh A ở bệnh nhân ung thư tế bào gan thì không có sự tương quan nào với mức độ xơ gan trên giải phẫu bệnh theo Knodell-Ishak.

ABSTRACT :

ABSTRACTAims: To define the correlation between Child-Pugh A and staging lesions in hepatocellular carcinoma.Object and Methods: A cross-sectional study from 66 patients who were undergone hepatectomy because of hepatocellular carcinoma from May 2007 to March 2010 at University Medical Center.Results: The median age of 66 patients in this study was 57.56 ± 13.09 years. There are 11 females and 55 males. Hepatitis B 32 (48.5%), hepatitis C 13 (19.7%) and 21 none-hepatitis virus infected (31.8%). According to Child-Pugh classification, there are 58 patients (87.9%) with 5 marks and 8 patients (12.1%) with 6 marks. We calculate on the relationship between Child-Pugh A and Knodell-Ishak index. It's 0.21 (p = 0.09).Conclusion: Using Child-Pugh classification in evaluating the severity of cirrhosis for hepatocellular carcinoma patients, there are no correlation between Child-Pugh A and Knodell-Ishak index.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF