Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA NT-PROBNP (N-TERMINAL B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE) TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM

Vũ Hoàng Vũ, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Suy tim là một vấn đề lớn trong chăm sóc y tế. Việc chẩn đoán suy tim thường khó khăn nhất là trong bệnh cảnh cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Siêu âm tim là phương tiện giúp chẩn đoán suy tim nhưng không phải luôn sẵn có. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về NT-proBNP rất có giá trị trong chẩn đoán suy tim. Mục tiêu của chúng tôi là nghiên cứu nồng độ NT-proBNP trong máu có giúp chẩn đoán suy tim tại Việt nam hay không. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang phân tích, gồm 250 bệnh nhân vào khoa Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 3 năm 2006. Trong đó có 152 bệnh nhân bị suy tim NYHA II-IV, có 98 bệnh nhân không có triệu chứng suy tim. Kết quả: Nồng độ NT-proBNP máu ở nhóm bệnh nhân suy tim (2677 ± 957 pg/ml) cao hơn nhóm bệnh nhân không có triệu chứng suy tim (778 ± 397 pg/ml) có ý nghĩa thống kê (p<0,0001). Diện tích dưới đường cong ROC của NT-proBNP trong chẩn đoán suy tim là 0,981. Tại điểm cắt 1310pg/ml, NT-proBNP có độ chính xác cao nhất 89%, độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 89%. Không có sự khác biệt giữa NT-proBNP và BNP trong chẩn đoán suy tim (AUC của NT-proBNP: 0,981, AUC của BNP: 0,963 với p=0,113). Kết luận: NT-proBNP có giá trị cao trong chẩn đoán suy tim và có giá trị tương đương với BNP trong chẩn đoán suy tim.

ABSTRACT :

Background: NT-proBNP concentrations have been shown to be useful in diagnosis of heart failure. 
Objectives: to evaluate the roles of NT-proBNP in diagnosis of heart failure. 
Methods: A cross-sectional study in 250 patients were in cardiology department, Cho Ray hospital from May, 2005 to March, 2006 including 152 heart failure pateints and 98 non-heart failure patients. 
Results: NT-proBNP level in patients with heart failure were higher than those without heart failre (2677 ± 957 vs 778 ± 397 pg/ml; p<0.0001). the area under the curve of NT-proBNP in diagnosis of heart failure is 0.981. At cutpoint of 1310pg/ml was useful in diagnosis of heart failure with diagnostic accuracy of 89%, sensitivity of 90%, specificity of 89%. There was no differ significant beetween NT-proBNP and BNP in diagnosis of heart failure (AUC of NT-proBNP: 0,981, AUC of BNP: 0.963; 95% CI = 0.004-0.041; p=0.113). 
Conclusions: BNP concentrations have shown to be useful in diagnosis of heart failure. It closely correlated with NYHA functional classification. The NT-proBNP was equivalent to BNP in diagnosis of heart failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF