Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT DO SỎI

Trương Nguyễn Duy Linh, Đỗ Trọng Hải

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sốc nhiễm trùng đường mật là một biến chứng nặng của bệnh sỏi mật. Trước đây tỉ lệ sốc nhiễm trùng trên BN sỏi mật là 16% - 25%. Hiện nay tỉ lệ này là 1,7% - 8,9%, có lẽ do sỏi mật được phát hiện và điều trị sớm. Tuy vậy, tỉ lệ tử vong va biến chứng còn cao (40% - 50%). Hồi sức nội khoa tích cực kết hợp các thủ thuật và phẫu thuật giải áp đường mật làm giảm tỉ lệ tử vong và biến chứng trong điều trị biến chứng nầy.
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu bao gồm tất cả các BN sốc nhiễm trùng đường mật do sỏi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/1999 đến 12/2003.
Kết quả:Tổng số có 59 trường hợp sỏi đường mật có biến chứng sốc đã được điều trị. Trong đó 20 trường hợp không mổ, 39 trường hợp được phẫu thuật (có hay không có làm PTBD hoặc ERCP giải áp trước mổ). Tỉ lệ tử vong chung 44,06% (26 BN), trong đó điều trị nội khoa đơn thuần tử vong 100%, điều trị nội khoa có PTBD tử vong 44,44%, phẫu thuật đơn thuần (41,94%) và phẫu thuật có làm PTBD trước mổ là 50%. Mổ cấp cứu trước 6giờ tử vong 36,84%, mổ cấp cứu trì hoãn tử vong 23,1%, mổ muộn sau 24g tử vong 100%. Biến chứng gây tử vong thường gặp là sốc nhiễm trùng nhiễm độc (92,3%) và suy đa cơ quan (69,23%). Các yếu tố tiên lượng nặng bao gồm: suy thận, rối loạn đông máu, toan hoá máu và sốc kéo dài sau mổ.
Kết luận: Khi chưa có chỉ định mổ cấp cứu ngay vì tình trạng viêm phúc mạc mật, việc hồi sức nội khoa tích cực trong vòng 6-24g kết hợp PTBD giải áp có thể làm giảm tỉ lệ tử vong và biến chứng. Lưu ý điều trị trước và sau mổ tình trạng sốc, suy thận, toan hóa máu, rối loạn đông máu. Không nên trì hoãn chỉ định phẫu thuật quá muộn khi tình trạng sốc kéo dài hơn 24giờ ngay cả khi có PTBD.

ABSTRACT :

Background. Septic shock (endotoxic shock) due to bile duct stones was a severe complication. In the past, it was rather common (16-25%), but decreased nowadays (1,7-8,9%); It might be due to early diangosis and treatment. Unfortunately, complication rate and mortality were still high (40-50%). Medical intensive care combined methodes biliary decompression and surgery at the best time could make it better.
Methods: Retrospective study analyzised patients with septic shock due to bile duct stones managed at Chợ Rẫy Hospital from Jan. 1999 to Dec. 2003.
Results. There were 59 cases of biliary septic shock due to bile duct stones. Twenty cases were managed non-operatively, 39 cases were operated (with or without PTBD, ERCP prior to operation). Overall mortality was 44,06%. All patients with prolonged shock treated by only medical intensive care were dead. 44,44% of patients were dead when treated by medical intensive care together with PTBD. 41,94% of patients were dead when managed with operation and mortality of operation with PTBD was 50%. Mortality after emergency operation (< 6h) was 36,84%, after delayed emergency operation was 23,1% and delayed operation (>24h) were 100%. The common fetal complications were endotoxic shock (92,3%) and multiple organs failure (69,23%). Severe prognostic factors included renal insufficiency, acidosis, coagulation disoder, prolonged postoperative septic shock.
Conclusions. If there is no biliary peritonitis, it is appropriate to manage with medical intensive care for 6 to 24hours with PTBD. During the time of medical intensive care before or after operation, it should pay attention to treatment endotoxic shock, renal failure, acidosis, coagulation disorder. Never delay the operation if patients have persistent shock longer than 24h even with or without PTBD.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF