Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA ALBENDAZOLE TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM STRONGYLOIDES STERCORALIS Ở BỆNH NHÂN CÓ BIỂU HIỆN RỐI LOẠN TIÊU HÓA

Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Thị Hồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Xác định biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Strongyloides stercoralis. (2) Hiệu quả của albendazole trong điều trị nhiễm Strongyloides stercoralis .
Phương pháp: mô tả, cắt ngang.
Kết quả và kết luận: Triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau bụng chiếm 71,4%, trong đó đau thượng vị chiếm 35,7%. Nội soi và sinh thiết dạ dày tá tràng 100% đều có tổn thương, trong đó viêm xung huyết dạ dày chiếm tỷ lệ cao nhất 72,4%. Albendazole có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nhiễm Strongyloides stercoralis, và phác đồ 21 ngày tốt hơn phác đồ 10 ngày.

ABSTRACT :

Objectives: (1) To define clinical and paraclinical manifestation of patients with Strongyloides stercoralis infection. (2) The effectiveness of Albendazole in Strongyloides stercoralis treatment in patients with digestive disorder.
Methods: A cross-sectional study.
Results and conclusions: abdominal pain is often symptom which occupied 71.4%, in there epigastic pain occupied 35.7%. 100% had lesions in endoscopies and biopsies, in there congestive gastrite occupied the highest percentage: 72.4%. Albendazole had the effect in treatment Strongyloides stercoralis infection in patients with digastive disorder, the treament guide 21 days is better than 10 days.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF