Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
THAY ĐỔI CYTOKINE TRONG ONG ĐỐT SUY ĐA CƠ QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC

Bạch Văn Cam, Nguyễn Bạch Huệ, Nguyễn Minh Tiến, Phan Tứ Quí, Trần Hoàng Út, Lâm Thị Thúy Hà, Lê Vũ Phượng Thy, Mã Tú Thanh, Vưu Thanh Tùng, Bạch Nguyễn Vân Bằng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát sự thay đổi cytokine và hiệu quả kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân ong đốt suy đa cơ quan. Phương pháp: Mô tả tiền cứu loạt ca. Kết quả: Có 22 trường hợp ong đốt tổn thương đa cơ quan được khảo sát nồng độ cytokine gây viêm trong máu và thực hiện lọc máu liên tục, trung bình 6,8 tuổi, nhỏ nhất 26 tháng. Nồng độ cytokine gây viêm như TNF, IL1b, IL6 tăng cao trong máu ở thời điểm lúc bắt đầu lọc máu và giảm ở thời điểm 12, 24 giờ, cho thấy lọc máu liên tục tĩnh mạch tĩnh mạch cải thiện tình trạng tổn thương các cơ quan và thải loại các hóa chất trung gian gây viêm qua dịch lọc. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy vai trò cytokine gây viêm trong ong đốt suy đa cơ quan và hiệu quả của lọc máu liên tục, cải thiện tử vong, cứu sống nhiều bệnh nhân ong đốt nặng.

ABSTRACT :

Objective: explore level of proinflammatory cytokine and role of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) on treatment of bee sting complicated with multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Methods: Prospective descriptive study of cases series Results: 22 cases of bee sting complicated with MODS have been investigated level of proinflammatory cytokines and given CVVH, average age of 6.8 years old, youngest of 26 months old. Level of proinflammatory cytokines in blood such as TNF, IL1b, IL6 have been rising at the beginning of CVVH and falling at 12, 24 hours, showing that CVVH improved organ impairment and elimination of these inflammatory mediators Conclusion: the study revealed the role of proinflammatory cytokines as a basis for CVVH on treatment of bee sting with early complications of shock, ARDS as well as late complications of renal failure, hepatic failure, reducing mortality and saving many patients with bee sting complicated with MODS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF