Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG VỚI MARCAIN TĂNG TRỌNG LIỀU THẤP PHỐI HỢP FENTANYL VÀ MARCAIN TĂNG TRỌNG ĐƠN THUẦN TRONG PHẪU THUẬT CẮT TRĨ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, NĂM 2010

Nguyễn Văn Tân

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Những biến chứng của gây tê tủy sống hiện nay vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lâm sàng. Trong đó, những biến chứng có liên quan đến liều lượng thuốc tê tủy sống. Nếu chúng ta giảm liều thuốc tê tủy sống sẽ tránh được các biến chứng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của gây tê tủy sống với Bupivacaine tăng trọng liều thấp phối hợp Fentanyl và Marcain tăng trọng đơn thuần trong phẫu thuật cắt trĩ.Phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm lâm sang tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Hóc Môn từ tháng 04/2010 đến tháng 10/2010, chúng tôi đã nghiên cứu 60 trường hợp gây tê tủy sống trong phẫu thuật cắt trĩ, được chia làm 2 nhóm: 30 ca gây tê tủy sống với Marcain đơn thuần 10mg (nhóm 1) và 30 ca gây tê với Bupivacaine liều 6mg phối hợp 25mcg Fentanyl (nhóm 2).Kết quả: Kết quả tê tốt với 60/60 Trường hợp ở cả 2 nhóm. Nhóm 1: tai biến 17(56,7%), trong đó tụt hyết áp 8(26,7%), mức tê cao, liệt vận động 30/30 (100%) trường hợp, lượng dịch truyền sử dụng nhiều (510±289,292ml) và nhóm 2: Không có tai biến 29(96,7%), chỉ có 1(3,3%) trường hợp ngứa, mức tê thấp, ít liệt vận động, thời gian giảm đau kéo dài, lượng dịch truyền sử dụng ít(280±112,648ml).Kết luận: Gây tê tủy sống với Marcain tăng trọng liều thấp phối hợp Fentanyl vẫn đảm bảo hiệu quả cho nhu cầu phẫu thuật cắt trĩ, huyết động học ổn định, giảm các tác dụng phụ, ít liệt vận động và kéo dài thời gian giảm đau hậu phẫu.

ABSTRACT :

Background: Complications of spinal anesthetic now is still the first interest of clinicians. in those, complications are related to the dose of spinal anesthetic. if we reduce dose of spinal anesthetic will avoid complications to patient, contribute to improving the quality of treatment.Objection: To evaluate effect of spinal anesthesia with low dose of Marcain heavy to combine Fentanyl and single dose of Marcain heavy in haemorrhoidal surgery. Method: clinical intervention study. At general hospital of Hocmon area, from April 2010 to October 2010, we performed on 60 patients with spinal anesthesia in haemorrhoidal surgery, patients were divided into two groups: 30 patients were performed spinal anesthesia with single dose of Marcain heavy 10mg (Group 1) and 30 patient were performed spinal anesthesia with dose of Marcain heavy 6mg to combine Fentanyl 25mcg (Group 2).Result: The result of anesthesia was good with 60/60 patients in both of groups. Group 1: side effects: 17(56.7%), low blood pressure 8(26.7%), the sensory level was elevated high, were motor blocks patients 30/30 (100%), much volume of fluid used(510±289.292ml) and Group 2: no side effects patients 29 (96.7%), only one had itch 1(3.3%), reduced the sensory block level, prolonged duration of sensory, less volume of fluid used (280±112,648ml).Conclusion: The spinal anesthesia with low dose Marcain heavy combine Fentanyl to still ensure good effect in haemorrhoidal surgery, less haemodynamic changes and side effects, less motor blocks and prolong the relieved pain time in post operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF