Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ

Mai Văn Viện, Phạm Vinh Quang, Lê Trung Thọ, Bùi Thị Mỹ Hạnh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định đặc điểm tổn thương mô bệnh học tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu 233 bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện 103, Học viện QuânY, từ tháng 2- 1997 đến tháng 2- 2008 Kết quả: Tổn thương mô bệnh học tuyến ức trong bệnh nhược cơ gặp nhiều nhất là u và tăng sản (79,81%)trong đó u: 41,2%, tăng sản 38,6%. Có khoảng 20% tuyến ức bình thường, thu teo và viêm. Nhóm tăng sản có 22,2% (20/90) tổn thương tăng sản ở mức cục bộ. Đa số u tuyến ức (91,6%), là lành tính chỉ có 8,4% u tuyến ức là ác tính. Trong số các u tuyến ức lành tính, týp tổn thương mô bệnh học hay gặp nhất là u hỗn hợp biểu mô-lymphô (41,6%) ít gặp nhất là u lymphô (21,9%). Có quá nửa số trường hợp u tuyến ức 52, 07% (50/96) tổn thương mới chỉ ở mức vi thể, trong số này có 22% (11/50) các trường hợp tổn thương u chỉ là cục bộ, chiếm 11,45% so với tổng số u (11/ 96). Týp tổn thương mô bệnh học u tuyến ức có liên quan đến tính chất xâm lấn theo phân loại giai đoạn u của Masaoka (p < 0,05). U tuyến ức lành tính gặp chủ yếu (54/88 =61,36%) ở giai đoạn I (chưa có xâm lấn), trong đó u tuyến ức týp hỗn hợp ở giai đoạn I là 67,5% (27/40). U tuyến ức ác tính gặp chủ yếu (7/8 = 87,5%) ở giai đoạn IV (u đã xâm lấn ra tổ chức xung quanh).

ABSTRACT :

Objectives: To survey pathological characteristics of thymus in patient with Myasthenia Gravis. Methods: Cross-sectional descriptive study of 233 patient with Myasthenia Gravis, which were undergone thymectomy in Hospital 103. Results: Histological results of thymus: thymoma: 41,2%, Hyperplasia: 38,6%. 20% thymus is normal, hypotrophy, thymitis. There is 22,2% with local hyperplasia in the group of hyperplasia. All most of thymoma (96,6%) are benign, only 8,4% are malignant. The lagest of frequency in the benign group is lympho-epithelial: 41,5%, lympho 21,9%. Histological type of thymoma relation with Masaoka's stage (p<0,05). Most of benign thymoma (54/88= 61,36%) in the stage 1(noninvasive), all of them is type lympho epithelial: 67,5%(27/40). Most of malignant thymoma (7/8=87,5%) in the stage IV (invasive).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF