Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U BẢO TỒN MÔ SINH DỤC TRONG U BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH

Hồ Trần Bản(1), Trương Anh Mậu(2), Vũ Trường Nhân(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày kết quả của chúng tôi trong việc cắt u bảo tồn mô sinh dục trong u buồng trứng.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu những trường hợp u buồng trứng được phẫu thuật nội soi cắt u bảo tồn mô sinh dục từ 5/2010 - 5/2011 tại bệnh viện Nhi Đồng 2.Kết quả: Có 21 trường hợp. Tuổi trung bình: 10,48 tuổi. Kích thước trung bình khối u 8,2 cm (5 - 18 cm). 2 trường hợp có thương tổn 2 bên. Tất cả các trường hợp đều có chất đánh dấu sinh học trong giới hạn bình thường. Không có trường hợp nào xảy ra biến chứng sau phẫu thuật.Có 21 bệnh nhân và có 23 buồng trứng đã thực hiện phẫu thuật. Hai bệnh nhân bị tổn thương 2 bên. Tuổi trung bình: 10,48 tuổi (1 ngày tuổi - 14 tuổi). U buồng trứng thường gặp nhất trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi. Ba bệnh nhân xoắn thời điểm phẫu thuật cấp cứu. Tất cả các trường hợp đều có chất đánh dấu sinh học trong giới hạn bình thường. Kích thước trung bình của tổn thương là 10,05 cm (4 - 35 cm). Mô học: 8 u quái trưởng thành, 13 trường hợp u nang. Không ghi nhận biến chứng sau mổ. Siêu âm theo dõi được thực hiện tất cả bệnh nhân 2 - 6 tháng sau mổ.Kết luận: Phẫu thuật bóc u nang lành tính có bảo tồn buồng trứng thì an toàn ở trẻ em. Không có chống chỉ định trong trường hợp u buồng trứng có biến chứng xoắn.

ABSTRACT :

Objectives: We wish to report our results of laparoscopic ovarian cystectomy with ovarian preservation.Methods: We retrospectively reviewed 21 cases operated in Children's Hospital 2 from May 2010 to May 2011 with laparoscopic ovarian cystectomy with ovarian preservation.Results: A total of 21 patients and 23 ovaries underwent the procedure. The average age was 10.48 years (1 day - 14 year). Two patients had bilateral lesions. Three patients who presented with acute torsion. All patients were noted to have normal tumour markers. Average size of the mass was 8.2 cm (5-18). Ovarian masses histopathology included 13 (61.9%) simple cyst, 8 (38.1%) mature teratoma. No complication Routine ultrasonographic follow-up at 2 - 6 months. Conclusions: Laparoscopic cystectomy of benign ovarian tumours with gonadal preservation is safe in children. Acute ovarian torsion is not a contraindication to this technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF