Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIUN MÓC CỦA ALBENDAZOLE 400mg và MEBENDAZOLE 500mg (ĐƠN LIỀU) TRÊN HỌC SINH CẤP 1 & 2 HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM (2007)

Nhữ Thị Hoa, ,Nguyễn Tuấn Anh ,Phạm Thị KIều Diễm

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu : đánh giá hiệu quả của Albendazole 400mg và Mebendazole 500mg đơn liều đối với nhiễm giun móc trên trẻ cấp 1 & 2, huyện Củ Chi, Tp HCM năm 2007.
Phương pháp: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, không mù được tiến hành trên 495 học sinh nhiễm giun móc của các trường cấp 1& 2 thuộc xã Thái Mỹ, Trung Lập Thượng và Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM từ 8/2007 đến 12/2007. Các đối tượng được rút thăm ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm điều trị : 400mg Albendazole đơn liều hoặc 500mg Mebendazole đơn liều. Thu thập số liệu dựa trên bảng câu hỏi tự điền, xét nghiệm phân - trước và sau tẩy giun 2 tuần - bằng quan sát trực tiếp, kỹ thuật Kato-Katz và Sasa. Tỉ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, tỉ lệ sạch trứng và tỉ lệ giảm trứng được xác định và phân tích bằng Stata 8.0. Sự khác biệt hiệu quả của 2 phác đồ được thể hiện bằng RR [KTC 95%].
Kết quả : 34,64% (745/2151) đối tượng nhiễm giun móc, trung bình nhân cường độ nhiễm là 4,47 [3,97 - 5,00] trứng/gam phân, mức độ nhiễm vừa và nặng chiếm 4,56%. Tổng cộng có 495 trường hợp được đưa vào phân tích hiệu quả điều trị. Tỷ lệ sạch trứng, giảm trứng lần lượt là 44,49% và 75,93% đối với Mebendazole; 66,4% và 89,57% đối với Albendazole. Hiệu quả tẩy giun của Albendazole 400mg đơn liều cao gấp 1,49 [1,27 - 1,76] lần Mebendazole 500mg đơn liều.
Kết luận & đề xuất : học sinh cấp 1&2 xã Thái Mỹ, Trung Lập Thượng và Tân Thông Hội thuộc cộng đồng nhiễm giun móc loại III. Hiệu quả tẩy sạch giun của Albendazole 400mg đơn liều ở mức tốt nhưng có nguy cơ giảm xuống trung bình tương tự phác đồ Mebendazole. Có thể sử dụng 2 phác đồ trên để tẩy giun định kỳ cho học sinh cấp 1 & 2 tại 3 xã khảo sát nhưng phải kết hợp với tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức phòng ngừa nhiễm giun móc cho cộng đồng.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate the effectiveness of Albendazole 400mg and Mebendazole 500mg in single dose angainst hookworm infestation among primary and secondary pupils in Cu Chi district, HCM city (2007).
Method: a controlled non-blind randomized clinical trial was conducted among primary and secondary pupils in 3 communes : Thai My, Trung Lập Thượng and Tan Thong Hoi from 8/2007 to 12/2007. The subjects with hookworm infestation were divided by chance into group of treatment with Albendazole 400 mg or with Mebendazole 500 mg. The participants were interviewed by questionaire. Stool examinations were carried out at pre-treatment and 2 weeks post-treatment by technics of Kato-Katz , Sasa, and direct smear. Prevalence, means of hookworm infestation intensity, cure rates and egg reduction rate were analysed by Stata 8.0.
Results: the prevalence of hookworm infestation is 36.22% (745/2151), The geometric mean of intensity is 4.47 [3.97 - 5.00] eggs per gram of feces, both medium and high-infested percentages is 4.56%. Finally, there are 495 pupis participating on evaluating the efficacy of drugs. Cure rate and egg reduction rate of 400mg Albendazole and 500mg Mebendazole were, respectively, 66.4%, 89.57%, and 44.49%, 75.93%. A single dose of Albedazole 400mg is shown to be more 1.49 [1.27 - 1.76] times than that of Mebendazole 500mg for hookworm infestation.
Conclusions and recommendations: The primary and secondary pupils of the studied communes are classified as a type III hookworm infective population. The effectiveness of a single 400mg Albendazole gets the good place but runs the risk of falling down into the same average rank of 500mg Mebendazole. It's able to use both these therapies for hookworm infestation in the communes - Thai My, Trung Lap Thuong and Tan Thong Hoi, Cu Chi district - but health education on prevention of hookworm infestation must be simultaneously took place in order to obtain optimal outcomes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF