Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP LỌC MÁU LIÊN TỤC TRÊN BỆNH NHÂN ONG ĐỐT CÓ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG ĐA CƠ QUAN

Đặng Thanh Tuấn, Võ Công Đồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả lọc máu liên tục trên bệnh nhân ong đốt có tổn thương đa cơ quan. 
Thiết kế: Nghiên cứu tiền cứu loạt ca. 
Đối tượng: 19 trẻ ong đốt có biểu hiện suy đa cơ quan theo tiêu chuẩn Wilkinson cải tiến. 
Kết quả: Thực hiện lọc máu tĩnh - tĩnh mạch liên tục cho 19 ca ong đốt có rối loạn chức năng đa cơ quan. Tuổi bệnh nhân từ 21 tháng đến 14 tuổi, 10 nam và 9 nữ, 16 ca do ong vò vẽ đốt và 3 ca do ong đất đốt, với số vết đốt trên 1 bệnh nhân trung bình là 64,4 ± 35,5 vết. Số cơ quan rối loạn chức năng trung bình trên 1 bệnh nhân là 2,2 ± 0,9 cơ quan theo tiêu chuẩn Wilkinson cải tiến và 2,7 ± 1,1 cơ quan theo tiêu chuẩn Goldstein. Kiểu phối hợp các cơ quan rối loạn chức năng thường gặp nhất là hủy cơ, tổn thương gan và suy thận cấp. Sau lọc máu liên tục 1 đợt, các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm có cải thiện tốt so với trước lọc máu (p < 0,05) là: điểm Glasgow trung bình, nhịp thở trung bình, PaO2 trung bình và tỉ lệ PaO2/FiO2 trung bình của nhóm bệnh nhân có PaO2/FiO2 < 300 mmHg, FiO2 trung bình của bệnh nhân thở CPAP, tỉ lệ bệnh nhân toan chuyển hóa, PaCO2, pH, HCO3-, urê, creatinin, SGOT, SGPT, bilirubin toàn phần, CPK, natri và kali máu, điểm PRISM và điểm PELOD. Số cơ quan rối loạn chức năng trên một bệnh nhân trung bình còn 1,1 ± 1,1 cơ quan theo tiêu chuẩn Wilkinson cải tiến và 1,7 ± 0,9 cơ quan theo tiêu chuẩn Goldstein, giảm có ý nghĩa thống kê so với trước lọc máu (p < 0,05). Số đợt lọc máu trung bình trên 1 bệnh nhân là 2,1 ± 1,0 đợt. Tất cả bệnh nhân đều được cứu sống. 
Kết luận: lọc máu liên tục có hiệu quả cải thiện rối loạn chức năng đa cơ quan trên bệnh nhân ong đốt và góp phần giảm tỉ lệ tử vong bệnh nhân ong đốt nặng.

ABSTRACT :

Objectives: To assess efficacy of continuous veno-venous haemofiltrations on bee-sting patients with multiple organ dysfunction syndrome (MODS) 
Design: Prospective cases series study. 
Patients: 19 consecutive hospital admission, fulfilling criteria of modified Wilkinsn for MODS. Results: Nineteen bee-sting patients with multiple organ dysfunction syndrome received Continuous Veno-Venous Haemofiltrations. There are 10 male and 9 female patients, ranging from 21 months-old to 14 years-old. Sixteen cases were caused by wasps, and 3 cases by hornets, with the average number of 64,4 ± 35,5 stings/patient. The average number of organs involved were 2,2 ± 0,9 per patient, according to the modified Wilkinson criteria, or 2,7 ± 1,1 on the Goldstein criteria. The most common pattern of the concurrent organs involved were myolysis, liver damage and acute renal failure. After one cycle of haemofiltration, improvements of certain patients' clinical symptoms and laboratory values have been observed (p < 0,05), which were: the average Glasgow Coma Scale, average respiratory rates, average PaO2, average PaO2/FiO2 values of patients who had the initial PaO2/FiO2 of less than 300 mmHg, average FiO2 of patients who required CPAP, ratios of patients with respiratory acidosis, PaCO2, pH, HCO3-, urea, creatinin, SGOT, SGPT, total bilirubin, CPK, serum Na+ and K+ values, PRISM scores, and PELOD scores. The number of organ dysfunctioned remained after haemofiltration were 1,1 ± 1,1 organs according to the modified Wilkinson criteria, or 1,7 ± 0,9 organs with the Goldstein criteria (p < 0,05). The average number of haemofiltration cycles performed were 2,1 ± 1,0 per patient. All of these patients survived.
Conclusion: Continuous veno-venous haemofiltration has shown an effect on improving MODS and on reducing mortality in severe bee-sting patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF