Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
SO SÁNH 3 THANG ĐIỂM TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM PARSONNET, BERNSTEIN-PARSONNET VÀ EURO-SCORE TRONG PHẪU THUẬT VAN TIM VÀ BẮC CẦU MẠCH VÀNH

Phan Quốc Huy, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tiên lượng sống còn trước một đại phẫu như phẫu thuật tim là rất quan trọng. Chúng tôi nghiên cứu tính ứng dụng của 3 thang điểm Parsonnet, Bernstein- Parsonnet và Euro-score để tiên luợng tử vong sớm trên người Việt Nam trưởng thành phẫu thuật van tim và bắc cầu mạch vành. 
Đối tượng phương pháp: Hồi cứu. Đánh giá tiên lượng tử vong sớm cho tất cả các ca phẫu thuật van tim và bắc cầu mạch vành trong năm 2007 tại khoa Phẫu thuật tim hở-bệnh viện Chợ Rẫy bằng 3 thang điểm. Độ lặp lại được xác định qua Hosmer-Lemeshow test. Độ chính xác được xác định bằng diện tích dưới đường cong ROC. 
Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ tử vong sớm là 4,7%. Giá trị p khi đánh giá độ lặp lại của các thang điểm Parsonnet, Bernstein- Parsonnet và Euro-score lần lượt là 0,03; 0,10; 0,16. Diện tích dưới đường cong ROC của 3 thang điểm lần lượt là 0,63; 0,73; 0,85. 
Kết luận: Thang điểm Euro-score có độ lặp lại tốt và độ chính xác cao nhất trên cả 2 loại phẫu thuật van tim và bắc cầu mạch vành.

ABSTRACT :

Background-Objective: Survival prognosis in such great operation as cardiac surgery is very important problem. We study the applicability of three scores Parsonnet, Bernstein- Parsonnet and Euro-score to predict early death in Vietnamese adults who underwent valve surgery and aortic coronary bypass. 
Method: Retrospective. Predict early death for all of valve surgery and aortic coronary bypass in 2007 done at Open Heart Surgery Department-Cho Ray Hospital. Use Hosmer-Lemeshow to assess calibration. Use area under curve ROC to assess discrimination. 
Results: Our research has early death rate 4.7%. P-value in calibration assessment of three scores Parsonnet, Bernstein- Parsonnet and Euro-score are 0.03; 0.10; 0.16, respectively. Area under curve ROC (AUC) of three scores are 0.63; 0.73; 0.85, respectively. 
Conclusion: Euro-score has the best calibration and discrimination in both types of surgery, valve surgery and aortic coronary bypass.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF