Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
VÀI NHẬN XÉT TRONG ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN LÁCH KHÔNG MỔ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Nguyễn Văn Long

TÓM TẮT :

Trong thời gian 5 năm kể từ 11/1999 - 8/2004, chúng tôi lựa chọn và điều trị bảo tồn lách trong vỡ lách do chấn thương. 60 nam và 19 nữ, tuổi từ 7 -78, gặp nhiều nhất từ 20 - 30, tuổi trung bình 33,2 ± 16,4 là tuổi lao động trong dân số. 51 trường hợp (64,6%) cư trú ở nông thôn và 28 trường hợp (35,4%) ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào viện phần lớn trong bệnh cảnh đa chấn thương là 41 trường hơp (51,9%), trong khi chấn thương bụng đơn thuần chỉ có 38 trường hợp (48,1%); điễm số độ nặng tổn thương trung bình 10,2 ± 8,7. Nguyên nhân thường gặp nhiều nhất là tai nạn giao thông trong 53 trường hợp (67,1%). Lâm sàng biểu hiện sốc mất máu rất ít trong 10 trường hợp (12,7%), sinh hiệu luôn ổn (huyết áp > 90 mmHg là 63 trường hợp (79,7%) và mạch < 100 l/p là 55 trường hợp (69,6%), truyền máu trong 11 trường hợp với 44 đv máu. trung bình mỗi trường hợp 4 đơn vị máu. Khám bụng ghi nhận bụng lỏm trong 65 trường hợp (82,3%), đau khu trú hạ sườn trái trong 66 trường hợp (83,5%), không có cảm ứng phúc mạc trong 66 trường hợp (83,5%). Dung tích hờng cầu trung bình 33,8 ± 5,9, dung tích hồng cầu không đổi tính từ lúc vào viện và sau 48 giờ trong 63 trường hợp (79,7%). Siêu âm không dịch trong 13 trường hợp (16,5%), ít dịch trong 44 trường hợp (55,7%) và lượng dịch vừa trong 17 trường hợp (21,5%). CT thực hiện trong 53 trường hợp (67%). Độ I trong 16 trường hợp (20,3%); độ II trong 39 trường hợp (49,4%); độ III trong 21 trường hợp (26,6%) và độ IV trong 3 trường hợp (3,8%). Điều trị bao gồm nằm nghĩ trên giường, truyền dịch, thuốc cầm máu, giảm đau, kháng sinh dư phòng và sinh tố C. Thành công trong 78/79 trường hợp (98,7%), thất bại 1 trường hợp vỡ độ IV có chỉ định cắt lách; không có tử vong.

ABSTRACT :

During 5 years from 11/1999 to 8/2004, we selected patients with traumatic spleen injuries for non-operative management. 60 male and 19 female, age range 7 to 78, most common age group was 20 - 30yrs, mean age was 33.2 + 16.4, which was labor group in the population. Fifty-one patients (64.4%) lived in the rural region and 28 patients (35.4%) in HCM city. Most of patients were admitted to the hospital in the polytramatic context (41 cases - 51.9%), adominal trama only accounted for 38 cases (48.1%); mean ISS was 10.2 + 8.7. The most frequent cause was traffic accident encountered in 53 cases (67.1%). Clinical hypovolumic shock due to hemorrhage was manifested in 10 cases (12.7%), patients were usually in the stable status (lowest systolic blood pressure > 90mmHg in 63 cases - 79.7% and highest pulse rate < 100 in 55 cases - 69.6%), transfusion was required in 11 cases and mean volume of blood for transfusion was 4 units per patient. Clinical abdominal examination showed no distended abdomen in 65 cases (82.3%), left upper quandrant pain in 66 cases (83.5%), no rebound tenderness in 66 cases (83.5%). Mean value of hematocrit was 33.8 + 5.9, hematocrit had no change from admision to 48 hours after in 63 cases (79.7%). Abdominal ultrasound demonstrated no fluid in 13 cases (16.5%), little fluid in 44 cases (55.7%) and moderate fluid in 17 cases (21.5%). Standard abdominal CT scan was performed in 53 cases (67%). Splenic injuries grade I was in 16 cases (20.3%), grade II: 39 cases (49.4%); grade III: 21 cases (26.6%) and grade IV: 3 cases (3.8%). Non-operative management included stay in bed, fluid transfusion, drugs for hemostasis, analgesic, prophylatic antibiotics and vitamin C. Success rate was 98.7% (78/79 cases), failure in one case with grade IV splenic injury who required splenectomy; there was no mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF