Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM THEO ISO 15189: 2007

Huỳnh Hữu Duyên

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 15189 tại khoa xét nghiệm của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng kết quả xét nghiệm, hạn chế tối đa những sai sót, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian chờ đợi xét nghiệm, nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó cũng góp phần nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đến xét nghiệm tại khoa xét nghiệm bệnh viện An Bình, nhân viên của khoa, bộ tiêu chuẩn ISO 15189:2007.Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn trực tiếp, khảo sát dựa vào bảng câu hỏi, quan sát thực tế, thu thập tài liệu và thông tin.Kết luận: Qua khảo sát tình hình thực tế của khoa đang thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO 15189: 2007, chúng tôi nhận thấy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO 15189: 2007 là thuận lợi và cần thiết.

ABSTRACT :

Background: apply of quality management system follow ISO 15189:2007 the hospital will raise the quality of test results, reduce an error, save time to wait results, enhance a salary for medical personnel. And contribute to enhance the position of public health in area and the world.Patients and materials: The patients make test in laboratory of An Binh hospital, the staff of laboratory, the quality management system follow ISO 15189:2007.Methods: direct interview, survey by questionnaire, observe the reality, collect material and information.Conclusions: Survey performing follow ISO 9001: 2000 and study of quality management system follow ISO 15189:2007, we realize that apply the quality management system follow ISO 15189:2007 is advantage and necessary.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF