Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM HAI CHIỀU, DOPPLER VÀ MỘT SỐ TRỊ SỐ SINH HOÁ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Cao Ngọc Thành, Lê Sỹ Phương, Châu Khắc Tú, Đinh Thị Phương Minh, Trương Thị Linh Giang

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị chẩn đoán của siêu âm hai chiều, Doppler và một số trị số sinh hoá trong chẩn đoán ung thư buồng trứng.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 209 bệnh nhân có khối u buồng trứng thực thể, trong đó có 26 trường hợp ung thư buồng trứng và 183 trường hợp khối u buồng trứng lành tính. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang.Kết quả: Dấu hiệu nhú khối u có giá trị để chẩn đoán khối u ác tính hơn là dấu hiệu vách khối u, độ đặc hiệu của hai dấu hiệu lần lượt là 91,3% và 76 %. Phân loại siêu âm hai chiều của trường Đại học Tokyo có độ nhạy là 85,6%, độ đặc hiệu là 92,9%. Khối u buồng trứng có tăng sinh mạch máu nguy cơ ung thư rất cao với OR = 50,8. Tại ngưỡng PI < 1,01, độ nhạy là 91,3%, độ đặc hiệu là 87,5%; RI < 0,55 có độ nhạy là 87,0%, độ đặc hiệu là 91,7%. CA 125 > 60 UI/ml là xét nghiệm có giá trị gợi ý chẩn đoán ung thư buồng trứng, có độ nhạy 96,2%, độ đặc hiệu 94,0%.Kết luận: Kết hợp siêu âm hai chiều và Doppler và giá trị CA 125 để tăng độ chính xác của chẩn đoán ung thư buồng trứng.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To determine the value of ultrasound, Doppler and bio-chemical makers in diagnosis ovarian cancer.Method: A descriptive cross-sectional study 209 patients with ovarian mass including 26 patients with ovarian cancer and 183 patients with benign ovarian tumor.Result: The tumor papillary projection was worth prediction ovarian cancer than the septal structure. The sensitivity and specificity of Tokyo classification of ovarian ultrasound were 85.6% and 92.9%. The ovarian tumor with high vascularity had high risk of malignancy, OR = 50,8. PI < 1.01, the sensitivity was 91.3%, the sepecificity was 87,5%. RI < 0.55, the sensitivity was 87.0%, the sepecificity was 91.7%. CA 125 > 60 UI/mL was a worth bio-chemical makers to predict ovarian cancer, the sensitivity was 96.2%, the specificity was 94.0%.Conclusion: Combine ultrasound, Doppler with bio-chemical maker to increase the accurate diagnosis of ovarian cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF