Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
HẬU QUẢ KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GIAO CẢM NGỰC ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY

Hồ Nam

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát những hậu quả không mong muốn của phẫu thuật cắt giao cảm ngực nội soi điều trị tăng tiết mồ hôi (TTMH) tay.
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả cắt dọc 202 trường hợp cắt giao cảm ngực nội soi để điều trị TTMH tay tại bệnh viện Bình Dân TP. Hồ Chí Minh từ 1/2002 đến 12/2004.
Kết quả: 10,39% TTMH phản hồi, 1,48% tay quá khô, 0,49% thường nghẹt một bên mũi. Ngay sau mổ tỷ lệ TTMH bù trừ là 23,76%, sau 24 tháng là 26,94%. Có 1,98% bất mãn với kết quả phẫu thuật do TTMH bù trừ. Trong tăng tiết mồ hôi tay, cắt giao cảm ngực nội soi cho kết quả điều trị rất tốt. Sau mổ, TTMH bù trừ là hậu quả không mong muốn thường gặp nhất và là nguyên nhân chính làm bệnh nhân thất vọng, bất mãn với kết quả phẫu thuật. Chưa có sự thống nhất giữa các tác giả về chẩn đoán, diễn tiến, cách phòng tránh... TTMH bù trừ. Ở nghiên cứu này: TTMH bù trừ không giảm theo thời gian. Chỉ đốt cắt đứt ngang chuỗi giao cảm ngực trên xương sườn 2 cho kết quả điều trị TTMH ở tay rất tốt và giảm được tỷ lệ TTMH bù trừ mức độ nặng. Tỷ lệ TTMH bù trừ nói chung và và tỷ lệ tăng tiết ở mức độ nặng có xu hướng cao hơn ở những bệnh nhân thừa cân và béo phì.
Kết luận: Rất khó tiên đoán khả năng xảy ra TTMH bù trừ. Do không thể đảo ngược kết quả phẫu thuật nên cần tư vấn đúng mức cho bệnh nhân trước mổ.

ABSTRACT :

Objectives: To survey the unexpected outcomes of thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis.
Method: prospective study of 202 cases of thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis from January 2002 to December 2004 in Binh Dan hospital, HoChiMinh City.
Results: The unexpected outcomes included "rebound" sweating (10.39%), too dry hand (1.48%), stuffiness (0.49%) and compensatory sweating (CS). CS occurred in 23.76% of cases after operation and in 26.94% after follow-up of 24 months. 1.98% of patients regretted having been operated on because of severe CS. CS is the most common unexpected outcome after sympathectomy for palmar hyperhidrosis. CS was the main reason to make the patients discourage after operations. The frequencies, natural development, prevention of CS are still arguing. Our study demonstrates that: CS not progressively disappears with time. Sympathicotomy on the 2nd rib not only has good outcome for palmar hyperhidrosis but also decrease the rate of severe CS. The overweight or obese patients have significantly more frequencies of CS and severe CS.
Conclusion: It's very difficult to predict CS after operation. Results of operation can not reverse. The patients must be clearly warned of CS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF