Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
TẠO HÌNH MÀNG NHĨ LẦN 2

Phạm Ngọc Chất

TÓM TẮT :

Tạo hình màng nhĩ lần 2 thực hiện ở những bệnh nhân đã được tạo hình màng nhĩ lần 1 nhưng thất bại. Chúng tôi nghiên cứu tiền cứu 48 tai của 46 bệnh nhân (≥ 6 tuổi) được mổ tạo hình màng nhĩ lần 2 và ghi nhận: nguyên nhân chính gây thất bại trong tạo hình màng nhĩ lần 1 là do lỗi kỹ thuật (89,6%), đặc biệt trong trường hợp lỗ thủng rộng sát rìa khung nhĩ trước (52,1%). Cân cơ thái dương được sử dụng trong tất cả các trường hợp, kỹ thuật mổ chủ yếu là Underlay và Underlay có tăng cường 1/2 trước. Tổn thương trong hòm nhĩ chủ yếu là xơ dính tai giữa (87,5%); xơ dính cửa sổ tròn (68,7%) và gián đoạn chuỗi xương con (29,2%). Kết quả thu được sau thời gian theo dõi trung bình 14 tháng: màng nhĩ lành là 45 tai (93,7%); sức nghe tăng sau mổ trung bình 6,5 dB. Có 6 tai (13,3%) bị điếc tần số cao sau mổ.

ABSTRACT :

Revision tympanoplasty is carried-out of the first tympanoplasty surgery had failed. In our prospetive study, 48 ears (46 patients ≥ 6 years old) were revised due to re-perforation. We regconized that the main cause of the failure of the graft was due to technical error (89,6%), especially for those with large anterior marginal perforation (52,1%), temporalis fascial were used in all cases with underlay technique or reinforced anterior half underlay technique. The main pathology in the midlle ear were cleft sclerosis (87,5%), round window sclerosis (68,7%), and ossicular chain discontinuity (29,2%). After a main follow-up period of 14 months, the success rate of closure was 45 ears (93,7%), the main posoperative hearing gain was 6,5 dB and there were 6 ears (13,3%) having deafness at high frequencies.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF