Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG TRONG PHẪU THUẬT U XƠ TỬ CUNG DƯỚI NIÊM MẠC

Lê Minh Toàn(1), Lê Sỹ Phương(1), Bạch Cẩm An(1), Hồ Nguyên Tiến(1), Phạm Đăng Khoa(1), Nguyễn Anh Tuấn(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của nội soi buồng tử cung trong phẫu thuật u xơ dưới niêm mạc. Đối tượng nghiên cứu: Từ 1/05/2006 đến 30/05/2009, 30 được tiến hành nội soi buồng cắt 35 u xơ tử cung dưới niêm mạc. 
Kết quả: Thời gian trung bình cắt u xơ tử cung dưới niêm mạc là 40 ± 16 phút với lượng Sorbitol sử dụng trung bình là 3,5 ± 1,5L. Tỷ lệ thành công là 90,0% (27 ). Trong nhóm điều trị thành công có 25/27 cắt u xơ 1 thì chiếm 92,6%, có 2/27 phải cắt hai thì chiếm 6,4% . Hầu hết bệnh nhân dung nạp tốt, tất cả những thành công không có nào phải dừng trong khi thực hiện vì nghi ngờ ngộ độc nước. Có một thủng tử cung chiếm 3,3% và 2 chảy máu nhiều chiếm 6,6%. 
Kết luận: Nội soi buồng tử cung cắt u xơ dưới niêm mạc là một kỹ thuật chắc chắn, an toàn và hiệu quả đặc biệt trong một u xơ, kích thước ≤ 3cm, type 0 hoặc 1 với tỷ lệ thành công 90%.

ABSTRACT :

Study aim: To evaluate the effectiveness of the operative hysteroscopy resection of submucous fibroid. 
Patients and methods: Between May 2006 to May 2009, thirty patients undergone operative hysteroscopic resection of thirty five submucous fibroids. 
Results: The mean time of operative hysteroscopic resection was 40 ± 16 minutes , average amount of used Sorbitol was 3.5 ± 1.5L. The successful rate of hysteroscopic myomectomy was 90%, with 92.6% one - time resection and 6.4% two - times resestions. Most patients were satisfied, no successful patients needed to cease while performing because fluid overload. The compications were uterine perforation (3.3%),and excessive uterine bleeding (6.6%). 
Conclusion: Hysteroscopic myomectomy appears to be sure, safe and effective technique. When the uterus was of normal size and the fibroid was Type 0 or 1 and <3 cm in size with the rate of success 90%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF