Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU HỌC ĐỘNG MẠCH THẬN CỰC DƯỚI Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Võ Văn Hải(1), Nguyễn Gia Ninh(1), Nguyễn Văn Nhựt(1), Dương Văn Hải(1) Vũ Lê Chuyên(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Trong phẫu thuật hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, một trong những nguyên nhân ngoại lai phổ biến là sự hiện diện động mạch thận cực dưới. Tuy nhiên việc mô tả về phương diện giải phẫu các dạng động mạch cực dưới (ĐMCD) đến nay trong y văn trên thế giới và ở Việt Nam vẫn còn khá sơ nét. Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với hy vọng cung cấp đầy đủ hơn những thông tin về mặt hình thái giải phẫu động mạch thận cực dưới cho các nhà phẫu thuật niệu khoa lâm sàng nói riêng và đóng góp thêm về thông số sinh học ở người Việt Nam nói chung. Mục tiêu: Mô tả nguyên ủy, kích thước, đường đi và liên quan của ĐMCD ở người Việt Nam nhằm ứng dụng trong các phẫu thuật hẹp khúc nối bể thận - niệu quản do nguyên nhân bên ngoài và trong các phẫu thuật mạch máu đoạn ngoài thận. Phương pháp: Mô tả nghiên cứu cắt ngang với 81 thi hài người Việt Nam trưởng thành đã ướp formol tại bộ môn Giải phẫu học - ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được chúng tôi phẫu tích từ năm 2003 đến năm 2011.Kết quả: Trong 81 thi hài với 162 quả thận, chúng tôi nhận thấy có 9 quả thận có một ĐMCD (5,55%): 4 quả thận bên phải và 5 quả thận bên trái. Trong 9 ĐMCD đó, chúng tôi thấy có 6 ĐMCD có nguyên ủy từ ĐM chủ (66,67%), 3 ĐMCD có nguyên ủy từ thân ĐM rốn thận (33,33%). Trong mẫu khảo sát này không có trường hợp nào có 2 ĐMCD trên cùng một thi hài và cũng không có trường hợp nào ĐM rốn phải có nguyên ủy xuất phát thấp hơn ĐM rốn trái. Tỉ lệ ĐMCD nguyên ủy từ ĐM chủ cao gấp 2 lần ĐMCD nguyên ủy từ thân ĐM rốn. Tỉ lệ ĐMCD có nguyên ủy từ ĐM chủ của thận bên trái cũng cao gấp 2 lần so với thận bên phải. Tất cả ĐMCD trong mẫu này đều đi trước bể thận hay phía trước khúc nối bể thận - niệu quản. Trong trường hợp đa ĐM cung cấp máu cho thận (có sự hiện diện ĐM cực trên, hoặc đa ĐM rốn, hoặc cả hai) thì sự hiện diện ĐM cực dưới là phổ biến (77,78%), nhưng đa ĐM rốn thận có kèm theo ĐMCD của cùng một thận lại chiếm tỉ lệ thấp (11,11%). Kết luận: Qua khảo sát 162 quả thận, sự hiện diện động mạch cực dưới tuy rất thấp (5,55%), nhưng nguyên ủy của động mạch cực dưới từ động mạch chủ là phổ biến (66,67%), phần lớn xảy ra ở thận bên trái. Đa số các thi hài có hiện diện động mạch cực dưới đều có các dạng động mạch khác đi kèm như động mạch cực trên, đa động mạch rốn đối bên...Và ngược lại, các động mạch cực dưới thường hiện diện ở thận có một động mạch rốn. Không có đồng thời hai động mạch cực dưới trên cùng một thi hài.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: In the surgical treatment of ureteropelvic junction obstruction, one of the most common extrinsic causes is the existence of the lower polar artery of the kidneys. However, there is little description of anatomical categories of the lower polar artery in medical researches in the world in general and in Vietnam in particular. Therefore, we carried out this study to provide surgeons with further information about anatomical morphology of the lower polar artery of the Vietnamese kidney. Aim: Describe anatomical lower polar arteries of the Vietnamese kidneys to apply for renal surgery.Material and Method: We conducted a cross sectional descriptive study in 81 cadavers of Vietnamese adults in the Anatomy Department Laboratory of the University of Medicine and Pharmacy at HCMC from 2003 to 2011.Result: In 162 kidneys of 81 cadavers, there are 9 kidneys with one lower polar artery (5.55%): four right kidneys and five left kidneys. Among the 9 lower polar arteries (LPA), six originate from the aorta (66.67%) and three from renal hilar artery (HA) (33.33%). In this observation, there is no case of two LPAs in one cadaver, and no case of hilar artery of the right kidney arising from lower position than that of the left kindey. The rate of LPAs arising from the aorta is twice as high as the ones arising from HA. The rate of LPAs arising from aorta in the left kidneys is also twice as high as the ones in the right kidneys. All of the 9 LPAs cross either in front of the pelvis or ureteropelvic junction. In the multiple renal arteries (kidney with upper polar artery (UPA), or/and multiple hilar arteries), the presence of LPA is common (77.78%), but the presence of multiple hilar arteries together with LPA on one kidney is low (11.11%).Conclusion: In this observation, the appearance rate of LPAs is low (5.55%), but the LPAs originating from the aorta is common (66.67%), mostly in the left kidneys. The majority of cadavers with the presence of LPA has UPA or/and multiple renal arteries on the opposite kidney. By contrast, the LPAs are often present in one hilar renal artery. There is no case of two LPAs in one cadaver.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF