Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM LDL-CHOLESTEROL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRỰC TIẾP

Nguyễn Thị Cẩm Châu(1), Vũ Quang Huy (1,2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng xét nghiệm định lượng LDL-C huyết thanh bằng phương pháp đo lường trực tiếp trên hai hệ thống thiết bị, thuốc thử sử dụng. 
Thiết bị và Vật liệu : Hệ thống Máy sinh hóa tự động Olympus AU 2700 - thuốc thử hãng Olympus Diagnostics (hệ thống 1); và Máy tự động sinh hóa Hitachi 917 - thuốc thử hãng Invicon Diagnostics (hệ thống 2). Dung dịch chuẩn : Biorad 14181, Biorad 14182,ODC0005-1, ODC0005-2 và mẫu gộp với 3 nồng độ khác nhau ( < 100 mg/dl; 100 - 130 mg/dl; > 160 mg/dl) .Phương pháp nghiên cứu: Định lượng LDL-C trực tiếp phương pháp của Denka Seiken; Xác định độ đúng( D%) trên các dung dịch chuẩn; độ chính xác( CV%) trên các dung dịch chuẩn và mẫu gộp; sai số toàn bộ ( SSTB) trên cả hai hệ thống.
Kết quả: Độ đúng : 1,11; 1,47; 1,06; 0,46 (hệ thống 1) và 2,52; 1,36; 3,37; 1,29 ( hệ thống 2). Độ lặp lại trên dung dịch chuẩn trong ngày là: 1,16; 1,46; 2,96; 1,83 và liên ngày là :1,58; 1,76; 1,92; 1,16 (hệ thống 1);và trong ngày 0,88; 1,93; 2,8; 1,98 và liên ngày là 1,87; 3,09; 2,14; 1,23 (hệ thống 2). Độ lặp lại trên mẫu gộp của hệ thống 1 trong ngày: 2,21; 1,63; 1,34 và liên ngày 2,15; 1,52; 1,38; hệ thống 2: trong ngày 2,34;1,67; 1,58 và liên ngày 2,18; 1,78; 1,56; Sai số toàn bộ: lần lượt là 5,31; 5,58; 7,98; 4,71 với hệ thống 1 ; và: 6,58; 8,49; 10,27; 5,58 với hệ thống 2 . 
Kết luận: đảm bảo chất lượng để thực hiện đánh giá hiệu quả phục vụ lâm sàng của xét nghiệm LDL-C bằng phương pháp định lượng trực tiếp.

ABSTRACT :

Instruments and Materials: two systems automated chemistry instrument of Olympus AU 2700 ( system 1) and Hitachi 917 (system 2) using reagents of Olympus Diagnostics and Invicon Diagnostics respectively 
Methods: homogeneous assay for serum LDL-cholesterol (LDL-C) by Denka-Seiken method. Determine accuracy ( bias) by using control samples, precision (CV%) on control samples and pool samples, total error (TE) both two systems .. 
Results: Accuracy: 1,11; 1,47; 1,06; 0,46 (system 1) and 2,52; 1,36; 3,37; 1,29 (system 2); Precision on control samples within-run: 1,16; 1,46; 2,96; 1,83 and between-run : 1,58; 1,76; 1,92; 1,16 for system 1 ; within-run: 0,88; 1,93; 2,8; 1,98 and between-run: 1,87; 3,09; 2,14; 1,23 for system 2, on pools samples with system 1 : within-run 2,21; 1,63; 1,34; between-run 2,15; 1,52; 1,38 and with system 2 within-run 2,34;1,67; 1,58 between-run 2,18; 1,78; 1,56. All meet criteria of NCEP (CV ≤ 4 %); Total error ( TE ): system 1: 5,31; 5,58; 7,98; 4,71; and system 2: 6,58; 8,49; 10,27; 5,58, meet criteria of NCEP TE≤12%. 
Conclusion: the new method meet quality criteria of NCEP for the accurate measurement of LDL-C, can explore for usage of direct measure LDL-C in clinical practice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF