Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM ĐÀM TÌM TẾ BÀO ÁC TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI

Nguyễn Sơn Lam

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của phương pháp chẩn đoán tế bào học đàm tìm tế bào ác tính trong chẩn đoán ung thư phế quản-phổi. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu-Thống kê mô tả cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy giá trị chẩn đoán ung thư phổi của kỹ thuật tìm tế bào ác tính trong đàm là khá cao: độ nhạy 71,34%, độ đặc hiệu 96,41%, giá trị tiên đoán dương 97,52% và giá trị tiên đoán âm 73,33%. Để đạt giá trị chẩn đoán cao, khi thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cần có yêu cầu như sau: lượng đàm trung bình từ 5-10 ml và số mẫu tốt nhất từ 5-6 mẫu đàm.

ABSTRACT :

Objectives: Study the value of sputum test in diagnosis of lung cancer. Methods and materials: Retrospective study of 1427 sputum tests to find the malignant cells. Results and conclusions: According to our findings, a sensitivity of 71.34%, a specificity of 96.41%, a positive predictive value of 97.52%, and a negative predictive value of 73.33% were observed. The study also shows that it is necessary to take at least 5-6 sputum samples and 5-10 ml for each sample to increase specificity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF