Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ NĂM 2008

Lê Thành Tài, Dương Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thảo

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mức độ hài lòng của bệnh nhân (BN) với bệnh viên (BV) là một kênh thông tin quan trọng để bệnh viện chấn chỉnh mọi mặt phục vụ tốt hơn. 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ hài lòng của BN nội trú tại BV Tai Mũi Họng (TMH) Cần Thơ về các mặt phục vụ, chất lượng khám, điều trị và cơ sở vật chất. 
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu 205 BN nội trú. Công cụ thu thập dữ liệu là bộ câu hỏi đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS12.0. Sự hài lòng của BN về từng khía cạnh sẽ được tính điểm theo thang 5 Likert và được phân thành 3 mức: tốt, trung bình, kém.ở từng nhóm lĩnh vực phục vụ, chất lượng khám điều trị và cơ sở vật chất BV.
Kết quả nghiên cứu: Mức độ hài lòng của BN đối với lĩnh vực phục vụ của BV khá cao (81,5%). Trong đó, tinh thần thái độ phục vụ của bác sĩ và hộ lý được đánh giá cao nhất trong các nhân viên BV. 74,1% hài lòng cao về chất lượng khám và điều trị của BV và 78% BN hài lòng cao về cơ sở vật chất BV. 
Kết luận: Cần tiếp tục cải tiến mọi mặt để sự hài lòng của BN với BV ngày càng được nâng cao hơn nữa

ABSTRACT :

Background: Levels of patients' satisfaction to the hospital are a important information channel help the hospital to correct totally to serve better 
Objectives: To identify the levels of patients' satisfaction to the hospital's serving, quality of examination and therapy and hospital facilities. 
Method: A cross-sectional descriptive study was conducted with sample size about 205 inpatients. Tool for data collection was structure questionaire. Software SPSS 12.0 was used to data analysis. Levels of patients' satisfaction were marked by Liker 5 scale and divided into 3 groups: good, average and bad. 
Results: the levels of patients'satisfaction to the hospital's serving were high (81.5%) in which physicians' and nurses'serving attitude was highest. 74.1% satisfied to quality of examination and therapy and 78% satisfied to hospital facilities. 
Conclution: continuing to correct hospital totally to improve levels of patients' satisfaction is needed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF