Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
VAI TRÒ CỦA QUE THỬ NƯỚC TIỂU TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM

Lê Thị Ngọc Dung, Huỳnh Thị Cẩm Nhung

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định giá trị Dipstick (nitric, bạch cầu) trong chẩn đoán nhiễm trùng tiểu ở trẻ em.
Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu cát ngang mô tả, phân tích 181 bệnh nhi nghi ngờ nhiễm trùng tiểu từ 10/2003 tới 3/2004 tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2.
Kết quả: 45 trường hợp (24,86%) cấy nước tiểu giữa dòng dương tính. Vì nitrite có độ nhạy thấp (71,1%) và giá trị tiên đoán âm thấp (89,9%), nên nitrite ít có giá trị trong tầm soát nhiễm trùng tiểu. Trong khi đó bạch cầu niệu có độ nhạy cao (95,6%) và giá trị tiên đoán âm cao (97,9%), nên bạch cầu có giá trị trong tầm soát nhiễm trùng tiểu. Đặc biệt sự kết hợp giữa nitrite và bạch cầu rất có giá trị, với độ nhạy cao (96,9%) và giá trị tiên đoán âm cao (98,9%). Dipstick rất hiệu quả trong tầm soát nhiễm trùng tiểu.
Kết luận: Dipstick hiệu quả trong tầm soát nhiễm trùng tiểu. Dipstick test dễ sử dụng, cho kết quả nhanh và có thể áp dụng rộng rãi ở tuyến y tế cơ sở.

ABSTRACT :

Object: to determine value of Dipstck test (nitrite, leukocyte esterase) in diagnostic of urinary tract infections.
Design: the prospective and analytical study include of 181 patients who were suspected of having urinary tract infections at Children′s hospital No 2 from October 2003 to March 2004.
Result: 45 cases (24,86%) had midstream urine cultures found positive. Because the nitrite had low sensitivity(71,1%) and low negative predictive value (89,9%), thus nitrite alone was unsuitable for diagnostic of urinary tract infections. The leukocyte esterase had high sensitivity(95,6%) and high negative predictive value (97,9%), so it was useful in diagnostic of urinary tract infections. Especially, the combination between nitrite and leukocyte esterase increased sensitivity (96,9%) and negative predictive value (98,9%). Dipstick was very effective in diagnostic of urunary tract infections.
Conclusion: dipstic was very efftive to screen urinay tract infections. In practice, dipstick test is simple, gives rapid results and can be widely used in the provinces.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF