Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG KHÁNG SINH TRỊ LIỆU TRONG VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ TỪ 2 - 59 THÁNG TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2006-2007

Nguyễn Phước Trương Nhật Phương, Phan Hữu Nguyệt Diễm

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định tỉ lệ đáp ứng kháng sinh trị liệu trong viêm phổi cộng đồng ở trẻ 2-59 tháng, điều trị nội trú tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2006-2007. 
Phương pháp: tiền cứu, cắt ngang mô tả 
Kết quả: có 268 trẻ vào nghiện cứu. Kháng sinh bước 1 sử dụng chủ yếu là Cephalosporin thế hệ 3: Ceftriaxone 216 trẻ (80,6%), Cefotaxime 50 trẻ (18,6%). Tỷ lệ thành công của kháng sinh bước 1 là 93,7% (251 trẻ) với cách dùng đơn trị 92,6% (200 trẻ), đường dùng tiêm bắp ngày một lần 84,7% (183 trẻ). 7 đặc điểm không ảnh hưởng lên kết quả đáp ứng kháng sinh trị liệu bước 1 (p> 0,05): tuổi, giới, tiền căn viêm phổi, dùng kháng sinh uống trước nhập viện, tình trạng dinh dưỡng, kiểu viêm phổi trên X quang và kiểu phối hợp kháng sinh. 4 đặc điểm có ảnh hưởng lên kết quả đáp ứng kháng sinh trị liệu bước 1 (p< 0,05): bệnh nền, độ nặng viêm phổi, loại kháng sinh và đường dùng kháng sinh. 17 trẻ (6,3%) phải đổi sang kháng sinh bước 2. Kháng sinh bước 2 chủ yếu là Ciprofloxacin 64,7%, Vancomycin 23,5%. Tỷ lệ thành công của kháng sinh bước 2 là 100%. 
Kết luận: Cần có thêm những nghiên cứu phân tích xa hơn để xác định ảnh hưởng của các đặc điểm lên kết quả đáp ứng kháng sinh trị liệu. Tỷ lệ thành công cao của Ceftriaxone với cách dùng đơn giản có thể áp dụng cho những đơn vị y tế tuyến cuối quá tải hoặc mô hình bệnh viện điều trị trong ngày.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the rate responsible for antibiotic therapy of community-acquired pneumonia in children aged 2 - 59 months who are treated internally at the respiratory department in the Children's hospital No1, 2006- 2007. 
Method: Descriptive cross- sectional prospective study. 
Results: 268 children are enrolled. The initial antibiotics are used the 3rd Cephalosporins mainly: Ceftriaxone for 216 children (80.6%) and Cefotaxime for 50 children (18.6%). The successful rate of the initial antibiotics is 93.7%. The successful rate of Ceftriaxone is 95,4% (206 children) with the primary usage is monotherapy 92.6% (200 children), once daily intramuscular 84.7%(183 children). Seven characteristics unrelated with the results responsible for initial antibiotics (p> 0.05) are age, sex, oral antibiotics before admission, pre-pneumonia, nutritional st atus, pneumonic type on chest X- ray, antibiotics combination. Four characteristics related with the results responsible for initial antibiotics (p< 0.05) are the severity of pneumonia, types of antibiotics, route of antibiotics, base disease. 17 children have to change into the second antibiotics, these antibiotics are mainly Ciprofloxacin (64.7%), Vancomycin (23.5%). The successful rate of the second antibiotics is 100% (17 children).
Conclusion: Many larger researches should have been required in order to determine the influence of the characteristics on results responsible for antibiotics therapy. The high successful rate of Ceftriaxone with the simple usage can be applied to the biggest hospitals where always overload patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF