Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÓN TIỂU KHI GẮNG SỨC BẰNG PHẪU THUẬT ĐẶT BANDELETTE DƯỚI NIỆU ĐẠO

Hồ Nguyên Tiến, Lê Sỹ Phương, Bạch Cẩm An, Phan Viết Tâm, Lê Minh Toàn, Trần Thị Ngọc Hà, Phạm Đăng Khoa.

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mức độ són tiểu và đánh giá kết quả của phẫu thuật đặt Bandelette dưới niệu đạo theo phương pháp TVT và TOT trong điều trị són tiểu khi gắng sức. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm 50 bệnh nhân đươc chẩn đoán són tiểu khi gắng sức và phẫu thuật TOT hoặc TVT hoặc TVT Secur từ năm 2007 đên tháng 3 năm 2009 tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế. 
Kết quả: Mức độ són tiểu của nhóm nghiên cứu là: độ I chiếm 12%; độ II chiếm 52%, độ III chiếm 36%.Thời gian phẫu thuật trung bình là 20,7 ± 5,3. Hiệu quả của phương pháp là: hết són tiểu hoàn toàn chiếm 82%, cải thiện són tiểu chiếm 18%. Tỷ lệ biến chứng trong phẫu thuật thấp chiếm 6%. Tỷ lệ bệnh nhân hài lòng 90%. Tỷ lệ tái phát són tiểu khi gắng sức sau 12 tháng là 4%. Kết luận: phẫu thuật đặt Bandelette dưới niệu đạo để điều trị són tiểu là một phương pháp có thời gian phẫu thuật ngắn, hiệu quả điều trị cao (hiệu quả 100% trong đó hiệu quả hoàn toàn là 82%), ít biến chứng và tỷ lệ bệnh nhân hài lòng cao.

ABSTRACT :

Objective: The aim of this review is to diagnosis the grade of stress urinary incontinence (SUI) and evaluate the result of TOT (Trans Obturator Tape) or TOT - O (Tension free Vaginal Tape-Obturator), TVT (tension-free vaginal tape), TVT secur techniques in the treatment women stress urinary incontinnence. 
Methods: 50 patients diagnosed stress uninary incontinnence were treated by TOT or TVT or TVT Secur at O&G Departement, Hue Centre Hospital from March 2007 to March 2009. 
Results: The grade of stress uninary incontinnence: Grade I (12%); Grade II (52%); Grade III (36%). The mean of operationg time was 20.7 ± 5.3. The effectiveness of these procedures was a complete respose or completely dry (82%), a partial response (18%). The percentage of intraoperative complications was 6%. 90% patients were pleasedt with these procedures. The rate of recurrence was 4% after 12 months after operation. 
Conclusions: Posing suburethral bands had the hight effectiveness in treatment of women stress urinary uncontinnence: shorten operating time, high successful rate (a complete respose 82%, a partial response 18%), less complications, as a result, it can improve patients' quality life.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF