Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN VIỆC UỐNG RƯỢU BIA TRONG HỌC SINH THPT TẠI HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, NĂM 2008

Bùi Thị Hy Hân, Dương Thị Minh Tâm

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Uống rượu bia là vấn đề đang được quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt với đối tượng học sinh THPT, do hậu quả gây ra từ vấn đề này ngày càng nghiêm trọng. 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tình hình uống rượu bia của học sinh THPT huyện Bến Lức vào năm 2008, và mối liên quan giữa uống rượu bia với các yếu tố liên quan. 
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả. Thu thập số liệu theo bộ câu hỏi soạn sẵn tại trường THPT Bán Công Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An. 
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ uống rượu bia là 32,8%. Lý do uống rượu bia lần đầu cũng như lần sau là vì muốn giao tiếp. Học sinh thường uống rượu bia với bạn bè, uống với bạn bè học chung trong lớp học chiếm 41,6%, và bạn bè ngoài lớp học chiếm 44,9%, và thường uống vào các dịp lễ tết lớn (49,4%). Phần lớn học sinh đều cho rằng uống rượu bia thì không tốt (79,43%) và đều nhận thức uống rượu bia sẽ gây tai nạn giao thông và gây nhiều bệnh tật về sau (61,6% và 54,0%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, nghề nghiệp cha, thái độ về hành vi uống rượu bia của người khác với uống rượu bia 
Kết luận: Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp Ban giám hiệu cũng như các cấp chính quyền có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao ý thức về uống rượu bia của học sinh trong lứa tuổi học đường.

ABSTRACT :

Background: Drinking alcohol is the important problem which is paid more attention to in Viet Nam, especially in high school students, as its consequence is more and more serious. 
Objectives: To investigate the prevalence and the factors results in drinking alcohol in students' the Ben Luc private high school, and the relationship between drinking alcohol and its related factors. 
Method: cross-sectional study. Collecting data by structured questionnaire, of the Ben Luc private high school's 384 students, Ben Luc district, Long An province. 
Results: drinking alcohol proportion is 32.8%. Either reason of first-drinking alcohol or of second one is to communicate. Study population usually drinks with friends, such as: with their classmates (41.6%) and with outdoor ones (44.9%). They usually drink at Tet or the special dates of our country (49.4%). The majority of students say that drinking alcohol is not good (79.43%), and will cause traffic accidents and many diseases afterward (61.6% và 54.0%). There are the differences between sex, the students' father's job, attitude about drinking alcohol behavior of someone and drinking alcohol. 
Conclusion: The results will help either the board of managers of the private high school Ben Luc or the local officials in Ben Luc district to give appropriate solutions in order to raise the students' awareness of drinking alcohol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF