Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC

Trương Thị Mai Hương(1), Nguyễn Đức Công(2), Vũ Đình Hùng(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTCơ sở: Trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT)... Tuy nhiên, chưa thấy nhiều nghiên cứu về chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân đau thắt ngực (ĐTN) tại Việt Nam.Mục tiêu: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm trương thất trái trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đau thắt ngực.Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang.Kết quả: Trong nghiên cứu này, 224 bệnh nhân ĐTN có tuổi trung bình là 59,56 ± 10,9 và 81 người bình thường không có tiền sử bệnh tim mạch có độ tuổi (58,52 ± 10,15) và phân bố về giới tương đương. Các đối tượng nghiên cứu được khám lâm sàng, xét nghiệm thường qui, đo chỉ số nhân trắc, điện tim, siêu âm TM- 2D-Doppler tim. Sau đó bệnh nhân nhóm đau thắt ngực được chụp động mạch vành. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chức năng tâm trương thất trái giảm ở nhóm đau thắt ngực 86,2% so với nhóm chứng (60,5%) với p < 0,0001. Trong đó, hình thái giãn bất thường chiếm 68,8% thể giả bình thường (10,7%) và thể hạn chế (6,7%). Nhóm nhồi máu cơ tim tỷ lệ giảm chức năng tâm trương thất trái là 87,3% và chưa nhồi máu cơ tim 85,8% (p > 0,05). Nhóm biến đổi ST-T chiếm 86% và không biến đổi ST-T là 86,7% (p > 0,05).Kết luận: Chức năng tâm trương thất trái giảm ở bệnh nhân đau thắt ngực.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: There were many studies of left ventricular (LV) diastolic function in patients with myocardial infarction. However, in Viet Nam, there was no research about the LV function on patients with angina pectoris.Objectives: Studying the change of left ventricular diastolic function in patients with angina pectoris.Methods: Prospective, cross-sectional study.Results: In this study, the first group consisted of 224 patients suffered from angina pectoris (average age was 59.56 ± 10.9 years old); the second group (controls) was consisted of 81 healthy persons (average age was 58.52 ± 10.15). Clinical examination, regular tests, measurement of athropometry indexes, electrocardiogram and TM-2D-Doppler echocardiography were performed on all subjects. Coronary angiography were made on the anginal group. The results showed that: There were significant decrease in left ventricular diastolic function in patient with angina pectoris as compared to control group (86.2% vs 60.5%, p< 0.0001). Patients with diastolic abnormalites included 68.8% of abnormal relaxation, 10.7% of pseudonormalized pattern and 6.7% restrictive filling. Similar decrease in left ventricular diastolic rates were observed in angina patients with myocardial infarction as compared to patient without myocardial infarction (87.3% vs 85.8%, p > 0.05). Similar decrease in left ventricular diastolic rates were observed in angina patients with ischemic ST-T changes as compared to patient without ischemic ST-T changes (86% vs 86.7%, p > 0.05).Conclusions: Left ventricular diastolic function was significantly decreased in people with angina pectoris.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF