Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ IgE, IL4 HUYẾT THANH VÀ TỶ LỆ TẾ BÀO ÁI TOAN TRONG MÁU BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN DO DỊ ỨNG

Trương Thị Thanh Tâm

TÓM TẮT :

Nghiên cứu trên 33 bệnh nhân viêm mũi xoang (VMX) có chỉ định mổ tại khoa Tai Mũi Họng (TMH) Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1 và cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu nghiên cứu: 1- Định lượng nồng độ IgE, IL4 huyết thanh tỷ lệ tế bào ái toan trong máu ở bệnh nhân viêm mũi xoang mạn do dị ứng. 2- Xác định mối tương quan giữa IgE, IL4 huyết thanh và tỷ lệ tế bào ái toan trong máu với bệnh nhân viêm mũi xoang mạn do dị ứng. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả, cắt ngang. Kết quả: Trên 33 bệnh nhân viêm mũi xoang mạn do dị ứng (VMXDƯ) khảo sát từ 17 đến 58 tuổi, trung bình là 37 tuổi, có tỷ lệ tế bào ái toan trung bình là 7,06%, nồng độ IgE toàn phần trong huyết thanh trung bình là 397IU/ml, nồng độ IL4 trung bình là 7,4IU /ml. Các trị số này cao rất có ý nghĩa thống kê ở nhóm bệnh nhân này. Có mối liên quan rõ rệt giữa nồng độ IgE trong huyết thanh và bệnh VMXDƯ (5,9%) cũng như có sự liên quan giữa nồng độ IL4 huyết thanh và bệnh VMXDƯ (50%) và có mối liên quan giữa nồng độ IgE huyết thanh và tỷ lệ tế bào ái toan trong máu với bệnh VMXDƯ. Kết luận: IgE toàn phần IL4 trong huyết thanh và tỷ lệ tế bào ái toan trong máu là những chỉ số có liên quan đến bệnh do VMXDƯ. Cần đưa xét nghiệm này vào trong chẩn đoán và theo dõi diễn tiến của quá trình điều trị.

ABSTRACT :

A research on 33 chronic allergic sinusitis patients have indicated operation Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) at Medical University Hospital Ho Chi Minh City from 2005 to 2008. The aims of the study: 1- Determine the concentration of IgE total, IL4 in serum and percentage of the eosinophils in blood of chronic allergic sinusitis patients. 2- Confirm the correlation of IgE total, IL4 concentration in serum and percentage of the eosinophils in blood of chronic allergic sinusitis patients. Method: Cross - Section prospective study. Results: 1- In 33 chronic sinusitis patients at the age from 17 to 58, the average is 37, have the percentage of the eosinophils 7,06, IgE total 397IU/ml, IL4 7,4IU/ml. These parameters were clearly high statistical significance. 2- In this research the correlation between IgE total, IL4 in serum and percentage of the eosinophils were distinct. Conclusion: Concentration of IgE total, IL4 in serum and percentage of the eosinophils in blood were the important values in chronic allergic sinusitis patients. Concentration of IgE total, IL4 and percentage of the eosinophils were necessary apply in tests before and after operation in order to diagnosis and to observe the process of treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF