Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP X-QUANG BUỒNG TỬ CUNG-VÒI TRỨNG CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC VÒI TRỨNG

Bùi Thị Phương Nga, Nguyễn Duy Tài, Trần Thị Lợi

TÓM TẮT :

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 09.2002 đến tháng 05.2003 tại bệnh viện Từ Dũ trên 219 bệnh nhân vô sinh, nhằm khảo sát giá trị của X quang buồng tử cung-vòi trứng cản quang (HSG) trong chẩn đoán tắc vòi trứng thông qua sự đánh giá độ thông vòi trứng trực tiếp qua nội soi. Kết quả cho thấy HSG có giá trị cao trong chẩn đoán tắc vòi trứng đoạn gần với độ chuyên là 72,24% và khả năng dự báo âm tính là 96,4%. Đối với vòi trứng đoạn xa, HSG có thể được xem như là một test sàng lọc chẩn đoán với độ nhạy là 88,55% và khả năng dự báo dương tính là 76,66%. 

ABSTRACT :

The study were conducted from September-2002 to May-2003 at Tu Du hospital with 219 infertility patients to show the validity of hysterosalpinggography (HSG) for the diagnosis of tubal occlusion by assessment directly tubal patent degree by laparoscopy. The results showed that HSG is valuable for the diagnosis of proximal tubal occlusion with the specificity of 72,24% and the negative predictive value of 96.4%. HSG is also considered as a screening test for the diagnosis of distal tubal occlusion with the sensitivity of 88.55% and the positive predictive value is 76.66%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF