Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
TÌNH TRẠNG STRESS CỦA SINH VIÊN Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2010

Lê Thu Huyền(1), Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTBối cảnh: Stress ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới nhưng những nghiên cứu về stress nói riêng cũng như về sức khỏe tâm thần vẫn chưa được chú trọng một cách đúng mức. Điển hình là có rất ít các nghiên cứu về tình trạng mắc stress trên đối tượng sinh viên ở Việt Nam. Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định tình trạng mắc stress và các yếu tố liên quan của sinh viên Y Tế Công Cộng (YTCC) Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM), Việt Nam. Mục tiêu: Xác định tình trạng stress của sinh viên YTCC- ĐHYD TPHCM năm 2010 và các yếu tố liên quan.Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả trên 182 sinh viên YTCC- DHYD TPHCM. Bộ câu hỏi tự điền được thiết kế gồm 3 phần chính : bộ câu hỏi tự cảm nhận stress dựa trên thang đo PSS, bộ câu hỏi xác định tính cách hướng nội và hướng ngoại, bộ câu hỏi một số yếu tố liên quan đến stress trong môi trường học tập.Kết quả: Sinh viên bị stress bệnh lý chiếm tỉ lệ khá cao với 24,2%, trong đó có 2,8% sinh viên bị stress bệnh lý nặng. Tỉ lệ sinh viên bị stress ở nhà trọ và ở nhà người thân cao hơn tỉ lệ sinh viên bị stress ở kí túc xá. . Đa số sinh viên YTCC - ĐHYD TPHCM có tính cách hướng ngoại. Tìm được mối liên quan giữa tình trạng mắc stress và tính cách của sinh viên : những sinh viên bị stress có tính cách hướng nội cao gấp 2,5 lần tỉ lệ sinh viên bị stress bệnh lý có tính cách hướng ngoại. Thống kê từ các yếu tố trong môi trường học tập cho thấy hơn 80% sinh viên cảm thấy căng thẳng vì khối lượng bài vở nhiều, căng thẳng trước mỗi kì thi và việc học thi gây mệt mỏi... Nhưng qua thực tế nghiên cứu thì vẫn chưa tìm ra mối liên quan giữa stress và các yếu tố trong môi trường học tập.Kết luận: Sức khỏe tâm thần của đối tượng sinh viên không chỉ chịu ảnh hưởng của chất lượng môi trường học tập và gia đình mà còn bị chi phối bởi các đặc điểm cá nhân và xã hội. Tỉ lệ sinh viên YTCC bị stress bệnh lý là khá cao, bên cạnh đó tìm được mối liên quan giữa tình trạng bị stress với tính cách hướng nội và hướng ngoại. Do đó những nỗ lực để nâng cao sức khỏe tâm thần nói chung và tình trạng stress nói riêng như những hoạt động đoàn hội, những câu lạc bộ giao lưu hướng ngoại giữa các sinh viên, những trung tâm tham vấn về sức khỏe tinh thần là vô cùng cần thiết, góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần cho thế hệ tương lai của tổ quốc

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: In recent times, stress has spread out all over the world. In contradictory, there has been very little research conducted on the stress as well as mental health status of university students in Vietnam. Therefore, we conducted this study to identify the stress situation of Public Health undergraduate student in Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (HCMC UMP), Vietnam.Objectives: Identify the stress situation and associated factors of Pulic Health undergraduate student in HCMC UMP, Vietnam in April 2010. Methods: A cross-sectional survey was conducted with a total of 182 students participated. The questionnaire included 3 main parts: self stress identify using PSS scale, external - internal character identify and associated school environmental factors. Results: There was a large proportion of stress at total of 24.2% which included 2.8% of serious stress disease. The proportion of students who lived in rent houses and relative's houses was higher than who lived in dormitory. The external character students had a significant proportion compared to the internal character students. There was a relation between stress and student character: the proportion of those stress students who had internal character was 2.5 times higher than the ones who had external character. Results on the school environmental factors showed that more than 80% of students felt stressful because of overload amount of exercises, stressful before exams,... However, this study still has not been revealed any relation between stress and the school environmental factors.Conclusions: Student's mental health is not only affected by the quality of family and school environments but also by personal and social characteristics. The stress students was resulted in high proportion. In addition, there was a relation between stress and student character. Consequently, the efforts which is used for improving health mental as well as stress situation such as organizing outdoor activities or opening mental health counseling services must be carefully considered in order to provide the best foundation for these young generation..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF