Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN KHÔNG SỜ THẤY Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Trần Thanh Trí, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Quang, Trần Đông A

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nội soi ổ bụng đã và đang trở thành một phương pháp quan trọng trong chẩn đoán và điều trị tinh hoàn không sờ thấy. Trong hồi cứu này, chúng tôi đánh giá vai trò của nội soi ổ bụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý này ở trẻ em. 
Phương pháp: Chúng tôi hồi cứu tất cả những trường hợp tinh hoàn không sờ thấy đã được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 7 năm 2004. Nội soi ổ bụng được thực hiện dưới gây mê toàn thân ở 29 bệnh nhi (31 tinh hoàn). Nếu mạch máu tinh hoàn và ống dẫn tinh đi vào lỗ bẹn sâu, ống bẹn được mở để tìm tinh hoàn. Nếu Tinh hoàn trong ổ bụng, tinh hoàn được cắt đi hoặc cố định. Nếu mạch máu tinh hoàn và ống dẫn tinh teo nhỏ đi hoặc biến mất trong phúc mạc, phẫu thuật được kết thúc. 
Kết quả: Trong 10 tinh hoàn (33%), mạch máu tinh hoàn và ống dẫn tinh đi vào lỗ bẹn sâu, ống bẹn được mở ra, 4 tinh hoàn được cố định và 6 tinh hoàn được cắt bỏ. Trong 19 tinh hoàn (60%) trong ổ bụng, 10 tinh hoàn đã được mang xuống bìu trong 1 thì hoặc 2 thì, 8 tinh hoàn đã được kẹp (cắt) mạch máu qua nội soi và đang chờ mổ thì 2 đưa tinh hoàn xuống bìu, 1 tinh hoàn được cắt bỏ. Không có trường hợp nào mạch máu tinh hoàn và ống dẫn tinh biến mất trong phúc mạc được chẩn đoán là không có tinh hoàn hoặc tinh hoàn bất sản trong ổ bụng. Một trường hợp tinh hoàn không sờ thấy ở hai bên, khi nội soi ổ bụng không thấy tinh hoàn cùng mạch máu và ống dẫn tinh, chỉ thấy tử cung, vòi trứng và hai buồng trứng. 
Kết luận: Nội soi ổ bụng là một phương thức hiệu quả nhất trong việc xác định sự hiện diện của tinh hoàn và vị trí của nó.

ABSTRACT :

Objectives: Laparoscopy had become one of the important modalities in the management of nonpalpable testis. We determine the value of laparoscopy in children with nonpalpable testis.
Material and Methods: From August 2002 to July 2004, we performed laparoscopy on 29 patients (31testes) under general anesthesia at the Children Hospital 2. If the vas deferens and/or spermatic vesselswere found to enter into the inguinal ring, the inguinal canal was explored surgically. Patients with intra-abdominal testis underwent orchiectomy or orchiopexy. If both vas deferens and spermatic vessels were absent or blind-ending intraabdominally, no further examination was perfomed. 
Result: Ten (32%) testes were found intracanaliculaly and orchiopexy was carried out in four testes orchiectomy in six testes. Nineteen (61%) testes were intraabdominally and orchiopexy was given in 10 testes, orchiectomy in one testis. Two (7%) testes with unfound vas deferens and vessels were detected in a female seudohermaphrodite patient. 
Conclusion: Laparoscopy for nonpalpable testis was considered as the most effective technique for diagnosing the presence or absence of the testis and its location.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF