Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TÊ XƯƠNG CÙNG BẰNG BUPIVACAINE PHỐI HỢP CLONIDINE TRONG MỔ THOÁT VỊ BẸN TRẺ EM

Nguyễn Thị Thanh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ và tính an toàn của clonidine phối hợp với bupivacaine tê xương cùng cho trẻ em mổ thoát vị bẹn. 
Phương pháp nghiên cứu: 100 trẻ em từ 1 đến 6 tuổi được chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm. Nhóm BA tê xương cùng bằng bupivacaine 0,25% liều 0,75 ml/kg với adrenaline 1:200.000 và nhóm BC dùng bupivacaine 0,25% liều 0,75 ml/kg với clonidine 1 ìg/kg. 
Kết quả: Thời gian giảm đau ở nhóm BC là 521 (220-930) phút, tăng30% so với nhóm BA là 401 (112-900) phút, (p<0,01). Số lần uống thuốc giảm đau sau mổ ở nhóm BC ít hơn nhóm BA (p< 0,0001). Thời gian tỉnh mê ở nhóm BC dài hơn so với nhóm BA (57 phút sv 39 phút), (p< 0,001). Thời gian liệt vận động ở nhóm BC dài hơn so với nhóm BA (113 phút sv 94 phút), (p<0,01). Không có khác biệt về tác dụng phụ ở 2 nhóm. 
Kết luận: Phối hợp clonidine 1 ìg/kg với bupivacaine khi tê xương cùng làm tăng thời gian giảm đau sau mổ và giảm nhu cầu thuốc giảm đau sau mổ ở trẻ em mổ thoát vị bẹn. Đây là phương pháp giảm đau hiệu quả và an toàn cho trẻ em sau mổ thoát vị bẹn.

ABSTRACT :

We evaluated the analgesic efficacy and safety of clonidine when added to bupivacaine for caudal blocks in children undergoing hernia repair. One hundred children, aged 1-6 year, were allocated randomly to two equal groups to receive 0,25% bupivacaine 0,75 ml.kg-1 combine with either adrenaline 1:200.000 (group BA) or clonidine 1 μg.kg-1 (group BC). Mean duration of caudal analgesia was significantly longer (p<0,01) in the group BC (521, (220-930)) minutes compared with the group BA (401. (112-900)) minutes. Group BC required significantly less supplementary analgesia after operation (p< 0,0001). The mean duration of sedation was significantly longer in group BC (p< 0,001). The mean time to complete regression of motor block was significantly longer in group BC (p< 0,01). There was no significant difference in the incidence of side effects between the two groups. We concluded that clonidine 1 μg.kg-1 can be safely added to bupivacaine caudal blockage in children for hernia repair. The addition of clonidine to bupivacaine in caudal blocks prolongs postoperative pain and reduces the need for additional pain treatment in children after hernia repair.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF