Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
KHẢO SÁT KIỂU MẪU VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VÀ TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC CỦA CHÚNG Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (từ tháng 7 - 12/2008)

Nguyễn Thanh Bảo

TÓM TẮT :

Mở đầu: Các loại vi khuẩn gây bệnh và sự đề kháng kháng sinh luôn thay đổi theo thời gian và vùng địa lý khác nhau. Muốn điều trị có hiệu quả điều cần thiết là phải cập nhật hóa kiểu mẫu vi khuẩn và kiểu mẫu đề kháng kháng sinh của chúng. Phương pháp: Khảo sát 346 trường hợp vi khuẩn phân lập từ các loại bệnh phẩm khác nhau ở những bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Đại Học Y Dược từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2008. Thử nghiệm kháng sinh đồ đối với các loại kháng sinh thường được sử dụng tại bệnh viện. Kết quả: Tác nhân gây bệnh: cầu khuẩn gram (+) chiếm 35,27% và trực khuẩn gram âm chiếm (64,74%). Vi khuẩn đường ruột chiếm đa số (57,14%). (E. coli (21,86%), Klebsiella spp (17,2%), Proteus spp (17,49%), Morganella morgani (0,06%)), tiếp đến là Enterococcus (17,34%), Staphylococcus coagulase âm (9,82%), S. aureus (7,87%), và Pseudomonas spp (6,07%), Acinetobacter spp (1,45%) và Salmonella typhi (0,03%). Các loại kháng sinh có nhạy cảm tốt được đề nghị sử dụng: Với cầu khuẩn gram (+) (Enterococcus, Staphylococcus coagulase âm và S. aureus) là Amoxicillin-clavulanic acid. Với trực khuẩn gram (-) gồm các vi khuẩn đường ruột và Pseudomonas spp là: imipenem, meropenem, ticarcillin-clavulanic acid và netilmicin. Kết luận: Cần cập nhật hóa thường xuyên kiểu mẫu vi khuẩn và kiểu mẫu đề kháng kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn có hiệu quả.

ABSTRACT :

Background: All species of pathogenic bacteria and the antibiotics resistance always change over time and various geographic locations. It is necessay to be updated the bacterial patterns and its antibiotic resistance pattern for effective treatment. Method: Studying 346 cases of bacterial sample isolates from patients at the University Medical Centre from July to December 2008. The antibiotic resistance tests use antibiotics, which are often used in the hospital. Results: The pathogenic bacteria: positive Gram cocci and negative Gram bacilli account for 35.27% and 64.74 %, respectively. Most of them are Enteric bacteria (57.14%) (E. coli (21.86%), Klebsiella spp (17.2%), Proteus spp (17.49%), Morganella morgani (0.06%)), then Enterococcus (17.34%), negative coagulase Staphylococci (9.82%), S. aureus (7.87%), Pseudomonas spp (6.07%), Acinetobacter spp (1.45%) and S. typhi (0.03%). The best antibiotics suggested in use: Amoxicillin-clavulanic for positive Gram cocci (Enterococcus, negative coagulase staphylococci and S. aureus), and imipenem, meropenem, ticarcillin-clavulanic acid, netilmicin for enteric bacteria and Pseudomonas spp. Conclusion: It is necessay to be updated the bacterial patterns and its antibiotic resistance pattern for effective treatment of infectious diseases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF