Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
XÁC ĐỊNH LAI NGOẠI LOÀI GIỮA F. GIGANTICA VÀ FASCIOLA HEPATICA TRONG QUẦN THỂ SÁN LÁ GAN LỚN Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH SINH HỌC PHÂN TỬ

Lê Thanh Hòa(1), Nguyễn Văn Đề(2), Nguyễn Thị Bích Nga(1), Nguyễn Quốc Doanh(3), Đặng Tất Thế(4), Vũ Thị Tiến(1), Nguyễn Thị Giang Thanh(3), Lê Thị Xuân(5), Nguyễn Văn Chương(6), David Blair(7)

TÓM TẮT :

F. gigantica và F. hepatica có nhiều trường hợp tồn tại ở dạng hình thái học trung gian, lưỡng bội, tam bội, đa bội (diploid, triploid, ₡mixoploid‛) và khuyết sản, khó cho phép xác định chính xác về loài và dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán.
Mục tiêu: Xác nhận dòng lai ngoại loài (interspecific hybridization) trong quần thể F. gigantica ở Việt Nam.
Phương pháp: Trên 20 mẫu sán lá gan lớn gồm sán trưởng thành và trứng nở ấu trùng lông (miracidium) thu thập từ người, trâu, bò ở Việt Nam được phân tích chỉ thị hệ gen nhân (ITS-2) và hệ gen ty thể (cox1 và nad1) bằng phương pháp sinh học phân tử và so sánh với các chỉ thị phân tử tương ứng của F. hepatica và F. gigantica có nguồn gốc châu Á và thế giới. Phân tích ITS-2 với sự sai khác 1 nucleotid (Thymine=T) ở vị trí 327 và thành phần gen ty thể cho phép phân biệt thuần chủng, cũng như lai chéo dòng bố và dòng mẹ giữa F. gigantica và F. hepatica.
Kết quả: trong quần thể Fasciola ở Việt Nam có nhóm F. gigantica dòng thuần, F. gigantica-like, F. hepatica-like và dòng lai giữa hai loài. Từ những kết quả phân tích biến đổi phân tử ở các chỉ thị có tính qui luật quyết định tính lai của F. gigantica và F. hepatica, chúng tôi khẳng định chắc chắn trong quần thể Fasciola ở Việt Nam tồn tại nhiều dòng lai ngoại loài giữa F. gigantica và F. hepatica. Phương pháp kiểm tra gen ITS-2 và gen ty thể cho phép ứng dụng phân tích tính tinh khiết dòng thuần của F. gigantica và F. hepatica và đặc tính dòng lai của chúng.
Kết luận: Xác nhận dòng lai ngoại loài (interspecific hybridization) trong quần thể F. gigantica ở Việt Nam cho thấy có thể đã có tồn tại F. hepatica trong quá trình tiến hoá.

ABSTRACT :

F. gigantica and F. hepatica, in increasing number of infectious cases, are becoming to exist in morphologically intermediate shape having diploid, triploid, ‚mixoploid‛, and non-reproductive forms, which are not easy to taxonomically be detected and usually to cause specific confusion.
Objectives: TO confirm the inter-specific hybridization in the F. gigantica population in Vietnam.
Methods: Over 20 isolates of large liverfluke (ie. adult and miracidia hatched from eggs) collected from human, cattle and buffalo in Vietnam were molecularly analyzed using nuclear ITS-2 and mitochondrial cox1 vaø nad1 as molecular genetic markers. The molecular analysis was put into account and comparative comparison with the corresponding sequences of F. hepatica and F. gigantica of Asian and global origins. The difference of 1 nucleotide (Thymine=T) at position 327 in ITS-2 and analysis of mitochondrial linkages allow us to clearly discriminate 'pure', paternal and maternal cross-hybridization of F. gigantica and F. hepatica.
Results: in the Vietnamese Fasciola population there are 'pure' F. gigantica, F. gigantica-like, F. hepatica-like and genetically modified hybrid of the two species. As analysis clearly indicated, the inter-specific variation did genetically occur and confirmed that there are hybrid lines between F. gigantica and F. hepatica in the Fasciola population in Vietnam. The study provides an approach to utilize molecular analysis of ITS-2 and mitochondrial markers to detect/distinguish taxonomically 'pure' F. gigantica and F. hepatica and hybridization between these two species.
Conclusions: The confirmation of inter-specific hybridization in the F. gigantica population in Vietnam indicated that there must be the existence of F. hepatica lineage in Vietnam during timeline of evolution..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF