Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
GIÁ TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ LỒNG GHÉP TRẺ BỆNH DƯỚI 2 THÁNG TUỔI (SỬA ĐỔI) TRONG XÁC ĐỊNH BỆNH NẶNG

Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Kiến Mậu, Tăng Chí Thượng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phác đồ "Xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI)" áp dụng cho trẻ từ 7-59 ngày tuổi đã được áp dụng hơn 10 năm nay cho thấy độ nhạy cao nhưng độ đặc hiệu thấp dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện không cần thiết. Một phác đồ mới được chỉnh sửa và bổ sung theo hướng tăng mức độ chính xác các trường hợp nhập viện/chuyển viện đồng thời có thể ứng dụng cho trẻ từ 0-6 ngày tuổi. Đánh giá mức độ chính xác của phác đồ mới là mục tiêu của nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu quan sát, tiến cứu với cỡ mẫu tối thiểu là 1147 bệnh nhi từ 0-59 ngày tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Trung Ương. Kết quả: Có tất cả 1210 bệnh nhi, 532 bệnh nhi cho giai đoạn so sánh kết quả đánh giá, phân loại xử trí của chuyên gia IMCI và bác sĩ chuyên khoa sơ sinh và 778 bệnh nhi cho giai đoạn so sánh giữa chuyên gia IMCI và cán bộ y tế tuyến xã. Quyết định nhập viện của chuyên gia IMCI và cán bộ y tế tuyến xã có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 82,2%, 80,6% và 84,8%, 80,9%. Kết luận: Phác đồ sửa đổi có khả năng xác định đúng 80% những trường hợp bệnh nặng cần nhập viện cũng như những trường nhẹ cho toa về.

ABSTRACT :

Objective: Determine the sensivities and specificities of the young infant IMCI algorithm in identifying sick children aged 0-59 days. Method: This is a prospective, observational study with sample size at least 1147 sick children aged 0-59 days in outpatient departments of Children's hospital 1 và HaNoi national pediatric hospital. Results: 1210 sick newborns (SN) were encrolled in this study: 532 SN for phase 1-compare the results of assessment and management between IMCI experts and neonatal doctors and 656 SN for phase 2 -compare the results of assessment and management between IMCI experts and commune health workers. Sensivities and specificities of IMCI experts and commune health workers in identifying severely sick newborns is respectively 82.2%, 80.6% and 84.8%, 80.9%. Conclusion: By using the modified young infant IMCI algorithm, commune health workers can correctly identify 80% severely sick newborns who need to be transferred to higher levels or admitted to hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF