Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG CẤP

Nguyễn Văn Trí(1), Nguyễn Thị Phương Lan(2)

TÓM TẮT :

Cơ sở: Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) hay gặp ở các bệnh nhân nằm viện, đặc biệt là bệnh nhân bị nhiễm trùng cấp.
Mục tiêu: Khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nhiễm trùng cấp (NTC).
Phương pháp: Tiền cứu quan sát dọc.
Kết quả: Qua khảo sát 225 bệnh nhân NTC chúng tôi phát hiện 65 trường hợp có huyết khối. Tỉ lệ mắc HKTMS trên bệnh nhân NTC khá cao: 28,9%. Không có sự khác biệt tỉ lệ HKTMS giữa các vị trí nhiễm trùng khác nhau. Trong các bệnh lý nội khoa kèm chỉ có yếu tố bất động là làm gia tăng tỉ lệ huyết khối (OR = 5,8; 95% KTC 1,2 - 47). Huyết khối tĩnh mạch sâu phát hiện ở 1 chân nhiều hơn 2 chân (77% so với 23%), huyết khối có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống tĩnh mạch: đoạn gần: 77%, đoạn xa: 23%; 86% các trường hợp huyết khối là tắc bán phần, 14% tắc hoàn toàn. 
Kết luận: Tỉ lệ mắc HKTMS không có triệu chứng trên bệnh nhân NTC cao, bất động làm gia tăng tỉ lệ HKTMS. HK ở 1 chân nhiều hơn 2 chân, đoạn gần nhiều hơn đoạn xa, tắc bán phần chiếm đa số.

ABSTRACT :

Background: Deep vein thrombosis is common in hospitalized patients, especially in acute infectious diseases.
Objective: Investigate the incidence of deep vein thrombosis (DVT) in patients with acute infection. 
Method: Prospective Longitudinal Observational Study. We screened 225 patients with acute infection. Duplex ultrasound was used to study patients on admission at least 1 week post administration and the second time at the week after.
Results: Among these 225 patients, 65 patients had a positive test: 52 at first ultrasound and 13 at second time. Incidence of DVT was 28.9%. The only immobility was associated with DVT in acute infectious patients (OR = 5.8; 95% Cl: 1.2-46.7; p=0.046). Location of thrombi: proximal (77%), distal (33%). Subtotal occlusion was most common (86%).
Conclusions: Prevalence of asymptomatic DVT in acute infectious patients was high. Most thrombi were proximal and subtotal occlusion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF