Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV /AIDS TỪ MẸ SANG CON TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG2005 -2007

VŨ THỊ NHUNG

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: TP Hồ Chí Minh đã có số người nhiễm HIV cao nhất so với những tỉnh thành phố khác ở VN., đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai (PNMT). Từ năm 2005, chương trình phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con (PLTMC) đã được thực hiện có qui mô tại TP HCM qua các dự án Qũy toàn cầu, Life Gap; Tuy nhiên, vẫn chưa có những số liệu cụ thể về kết quả của chương trình này. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của chương trình rất cần thiết. Mục tiêu là tìm tỷ lệ PNMT nhiễm HIV/AIDS qua các năm 2005-2007.và tìm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV thuộc chương trình PLTMC trong thời gian này.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu với đối tượng nghiên cứu là tất cả PNMT đến BV Hùng Vương để khám thai, nằm viện trước sanh, chuyển dạ sanh, có HIV(+). Đối với mục tiêu 2 thì đối tượng là những sản phụ có HIV (+) sanh con sống có được điều trị dự phòng cho mẹ hay không. 
Kết quả: Trong thời gian 2005 - 2007 có 92093 ca sanh với 744 thai phụ nhiễm HIV (0,80%), trong đó có 0,08% là thai phuï dưới 19 tuoåi; tyû leä ngöôøi con so nhieãm bệnh là 43,82%; Số phuï nöõ soáng ôû các tỉnh khác chiếm 23,52% khiến vấn đề theo dõi rất khó khăn; có 92,42% thai phụ được uống thuốc trong chương trình PLTMC; tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ là 5,12%. Do số mất dấu còn rất cao (33%) nên việc đánh giá hiệu quả của chương trình còn hạn chế và đòi hỏi phải có biện pháp tích cực hơn nữa để việc theo dõi của chương trình đạt kết quả tốt hơn. 
Kết luận: Chương trình PLTMC giúp giảm tỷ lệ nhiễm HIV của trẻ sơ sinh nhất là nếu cho mẹ uống ARV sớm ở tuần thứ 28 của thai kỳ..Cần làm giảm mất dấu để có thể lượng giá chương trình tốt hơn.

ABSTRACT :

Introduction: The number of HIV positive people in HoChiMinh City was the highest in comparison with other provinces in VN; thus more concern should be given to pregnant women. Since 2005, the program of preventing HIV transmission from mothers to children (PTMTC) has been performed largely in HCMC thanks to many projects such as The Global Funds and Life Gap. However, no data on the result of the program has been collected. Therefore, evaluating the effectiveness of the program is crucial. The objective of this study is to determine the prevalence of HIV(+) pregnant women from 2005 to 2007 and to determine the rate of HIV(+) babies involved in the program.
Methodology: A cohort study was conducted prospectively. The participants were all pregnant women who came for prenatal care at HV Hospital and those who were hospitalizedbefore giving birth or during labor time - all with HIV (+). For the second objective, the participants were HIV(+) mothers who have had children alive. They could take ARV drugs for prevention or not.
Results: During the period from 2005 to 2007, there were 92.093 deliveries with 744 cases having HIV positive (0,80%), among which 10,08% were under 19 years old. The rate of primigravida having HIV positive was 43,82%. Because 23,52% of the patients came from other provinces, the follow-up task coped with quite a lot of troubles. There were 92,42% of mothers participating in the programme of Preventing HIV/AIDS Transmission from Mothers to Children. The rate of transmission to children was 5,12%. As the missing number was very high (33%), there were limitations in evaluating the effectiveness of the program; it required a more active follow-up method in order to get better information for evaluation.
Conclusion: The program of PTMTC has decreased the rate of HIV infection among babies of HIV(+) mothers, especially if the mothers have taken ARV drugs early at 28 weeks of gestation. It is necessary to limit the missing participants for a better evaluation of the program.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF