Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG VÀ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA HÓA XẠ ĐỒNG THỜI TRONG UNG THƯ AMIĐAN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG

Nguyễn Chấn Hùng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Bùi Lê Phước Thu Thảo, Lâm Đức Hoàng, Phan Thế Sung, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Trần Nguyễn Khánh, Nguyễn Châu Hiệu

TÓM TẮT :

1. Mở đầu: Tại BVUB mỗi năm có khoảng 200 trường hợp ung thư amiđan nhập viện, đa phần là giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng, trong đó giai đoạn III và IV chiếm tỉ lệ lên đến gần 90%. Những thử nghiệm lâm sàng hóa xạ đồng thời ung thư giai đoạn tiến triển vùng đầu cổ nói chung và amiđan nói riêng đã được thực hiện rộng rãi và cho kết quả ban đầu khá hứa hẹn. Mục tiêu: đánh giá hiệu quả bước đầu của phác đồ hóa xạ đồng thời với cisplatin liều thấp kết hợp xạ trị ngoài bằng máy gia tốc hay máy cobalt. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: là nghiên cứu tiền cứu: Từ tháng 10/07 đến tháng 11/08, chúng tôi đã tiến hành điều trị trên 59 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu. Phác đồ điều trị bao gồm cisplatin 30mg/m² da/tuần trong 6 tuần liên tiếp kết hợp xạ trị ngoài vào bướu nguyên phát và hạch cổ cao tổng liều 70 Gy, phân liều 2 Gy, 5 ngày/tuần. Đánh giá đáp ứng theo tiêu chuẩn RECIST. Đánh giá độc tính theo tiêu chuẩn NIC Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCEA) version 3.0. 3. Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ đạt 89,1%, trong đó đáp ứng hoàn toàn là 76,4%. Độc tính chủ yếu lên hệ tiêu hóa và huyết học. Độc tính huyết học đa số độ 2 và có thể hồi phục. Độc tính viêm niêm mạc miệng và khô miệng độ 2 trở lên gặp ở > 70% bệnh nhân. Sụt cân trên 10% trọng lượng cơ thể là 76,3% 4. Kết luận: Phác đồ hóa xạ đồng thời với cisplatin liều thấp ở bệnh nhân ung thư amiđan giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng cho tỉ lệ đáp ứng khá cao. Phác đồ này cũng gây độc tính điều trị cao hơn đáng kể so với nhóm xạ đơn thuần, tuy nhiên những độc tính trên đều hồi phục được, bệnh nhân dung nạp tốt và không có trường hợp tử vong do điều trị.

ABSTRACT :

1. Introduction: Every year, about 200 cases of tonsillar carcinoma are amitted at HCM city Oncology Hospital. Most of them are advanced stage. Purpose: evaluate the initial response and acute toxicities of the concurrent chemoradiotherapy regimen with low dose cisplatin. 2. Patient and method: 59 eligible patients were seen at HCM City Oncology Hospital from October 2007 to November 2008. 2.1 Intervention: All these patients were treated with low dose ciplatin (30mg/m²) given at the first day of every week for 6 weeks and radiation with total dose of 70Gy at primary tumor and lymph nodes, fraction dose 2Gy, 5 days/ week. Measuremen: Evaluation of the initial response based on RECIST criteria. Evaluation of acute toxicities based on NIC Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 3.0 3. Result: Overall response rate 89.1%, of which the complete response rate was 76.4%. The hematologic and gastrointestinal toxicities are common and mostly at grade II. Grade II mucositis is important seen at over 70% patients, weight loss over 10% body weigth is seen at 76,3%. Toxicitis are acceptable. 4. Conclusion: The high response rate was achived with the concurrent chemoradiotherapy regimen with low dose cisplatin for localy advanced stage tonsillar carcinoma. The acute toxicities are common but acceptable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF