Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
CHỤP CẮT LỚP ĐIỆNTOÁN CÓ CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC MẠCH MẠC TREO

Nguyễn Tuấn(1), Nguyễn Tấn Cường(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá độ chính xác của chụp cắt lớp điện toán có dùng chất cản quang trong chẩn đoán tắc mạch mạc treo.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu so sánh phim chụp cắt lớp điện toán bụng trước mổ giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Nhóm bệnh gồm có 35 bệnh nhân (18 nam, 17 nữ; từ 16 đến 86 tuổi) được xác nhận có nhồi máu ruột do tắc mạch mạc treo bằng phẫu thuật. Nhóm chứng gồm có 32 bệnh nhân (15 nam, 17 nữ; từ 22 đến 99 tuổi) nghi ngờ thiếu máu mạc treo cấp mà không được chứng minh đúng khi mổ.
Kết quả: Để chẩn đoán nhồi máu ruột do tắc mạch mạc treo, các dấu hiệu sau đây cho độ đặc hiệu trên 80% và độ nhạy dưới 40%: huyết khối động mạch hay tĩnh mạch, hơi trong niêm mạc, hơi tĩnh mạch cửa, giảm bắt cản quang khu trú thành ruột, và nhồi máu gan, lách hoặc thận. Khi chụp cắt lớp điện toán được sử dụng trong chẩn đoán bệnh nhân có nghi ngờ thiếu máu mạc treo cấp, việc phát hiện ra một trong các dấu hiệu này cho thấy độ nhạy là 71% (25 tBêrong 35 bệnh nhân), độ đặc hiệu là 81% (26 trong 32 bệnh nhân), và độ chính xác là 76% (51 trong 67 bệnh nhân).
Kết luận: Chụp cắt lớp điện toán có dùng chất cản quang là một phương tiện có giá trị trong chẩn đoán nhồi máu ruột do tắc mạch mạc treo.

ABSTRACT :

Aims: To evaluate the accuracy of contrast material-enhanced computed tomography (CT) in the diagnosis of acute mesenteric ischemia.
Methods: To review patient diagnoses retrospectively compared the preoperative abdominal CT scans in a study group with those in a control group. The study group comprised 35 patients (18 men, 17 women; aged 16-86 years) with surgically proved acute mesenteric ischemia with intestinal infarction. The control group comprised 32 patients (15 men, 17 women; aged 22-99 years) with suspected acute mesenteric ischemia that was disproved at surgery.
Results: For the diagnosis of acute mesenteric ischemia, each of the following findings had a specificity of more than 80% and a sensitivity of less than 40%: arterial or venous thrombosis, intramural gas, portal venous gas, focal lack of bowel-wall enhancement, and liver, spleen or kidneys infarcts. When CT was used in the diagnosis of suspected acute mesenteric ischemia, the detection of at least one of the signs resulted in a sensitivity of 71% (25 of 35), specificity of 81% (26 of 32), and accuracy of 76% (51 of 67).
Conclusions: Contrast-enhanced CT is a valuable tool in the diagnosis of acute mesenteric ischemia with intestinal infarction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF