Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
QUAN ĐIỂM VỀ ĐỒNG TÍNH CỦA SINH VIÊN Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010

Tô Minh Ngọc(1), Trương Phi Hùng(2), Phạm Hằng Hà(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Tại Việt Nam, việc kỳ thị và xa lánh người đồng tính (NĐT) vẫn còn nặng nề. Để cải thiện vấn đề kỳ thị trong xã hội, nhân viên y tế công cộng hơn ai hết cần có thái độ và kiến thức đúng đắn đối với đồng tính (ĐT). Điều đó thúc đẩy việc tiến hành một nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu quan điểm về đồng tính của sinh viên Y Tế Công Cộng (SVYTCC). Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là tìm hiểu quan điểm về ĐT (kiến thức, thái độ, nguyên nhân kỳ thị ĐT), mục tiêu phụ là tìm hiểu trải nghiệm chứng kiến sự kỳ thị và giải pháp cải thiện sự kỳ thị ĐT của SVYTTC. Từ đó, có cái nhìn khoa học và nền tảng cơ bản để thực hiện những nghiên cứu sâu hơn về đề tài quan điểm của nhân viên y tế đối với ĐT.Phương pháp: Nghiên cứu định tính với phương pháp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện và quả bóng tuyết.Kết quả: Nghiên cứu cho thấy sự thiết sót trầm trọng kiến thức khoa học về ĐT , cũng như thái độ ác cảm đối với NĐT trong SVYTCC. Nguyên nhân gây nên sự kỳ thị ĐT đến từ nhiều phía, gia đình - bạn bè - thầy cô - xã hội. Hầu hết SV đã gặp NĐT và chứng kiến sự kỳ thị ĐT xảy ra trong xã hội. Vì vậy họ đều thống nhất rằng xã hội cần nhanh chóng có giải pháp để cải thiện sự kỳ thị đó, những giải pháp được đưa ra cần sự phối hợp từ các ngành như giáo dục, truyền thông, pháp luật.Kết luận: Để cải thiện sự kỳ thị ĐT trong xã hội hiện nay, cần có những giải pháp liên ngành trong xã hội, cũng như nhiều nghiên cứu đi sâu hơn về đề tài ĐT. Trong đó, SVYTCC là đối tượng chủ chốt góp phần quan trọng trong việc cải thiện sự kỳ thị ĐT.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: In VietNam, the discrimination in homosexual has been still a serious problem. Solving this problem, public health officers, more over must have the right knowledge and attitude of homosexual. It is made motivation to lead us to work on a quanlitative research the opinion about homosexual in public health students.Objectives: The main objective is students's opinion about homosexual (knowledge, attitude, discrimination causes). The secondary objective is the experiences of seeing real homosexual discriminated situations and the solution to reduce the discrimination in homosexual. When we get the scientific and basic foundation, we can develop the research deeply about the health officer's opinion about homosexual.Method: In this qualitative study, in-depth interview and group discussion, patterns were used to get the informations. These interviewees were recruited by convenient and snowball methods of sampling.Results: The research showed a grave lack of scientific informations about homosexual of public health students, as well as their enmity against homosexual. The reasons caused that discrimination come from many sources, family - friends - teachers - society. Most students have seen homosexual and also the discriminated situations in society. Hence, all of them agree that we need the solution to reduce that discrimination as soon as possible, the solutions are required the coordination from many fields such as education, communication and laws.Conclusion: In order to reduce the discrimination to homosexual, comprehensive intervention programmes which are relevant to many objects and many fields, should be considered together with proceeding deeper well-conducted reseaches about this problems. Among of them, public health students have a important role of the movement.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF