Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN GIỮA BẠO HÀNH VỀ THỂ CHẤT, TINH THẦN VÀ TÌNH DỤC VỚI MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN Ở PHỤ NỮ DƯỚI 25 TUỔI TẠI BV TỪ DŨ (2010).

Trần Thị Nhật Vy, Võ Minh Tuấn

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định mối liên quan giữa mang thai ngoài ý muốn ở những phụ nữ dưới 25 tuổi với các loại bạo hành gia đình: bạo hành tinh thần, bạo hành thể chất, bạo hành tình dục và một số đặc điểm dịch tễ, xã hội.Phương pháp: Nghiên cứu bệnh - chứng không bắt cặp được thực hiện tại bệnh viện Từ Dũ trong thời gian từ 03/2010 đến 08/2010 ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Nhóm bệnh: 135 phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến bỏ thai và nhóm chứng gồm 270 phụ nữ thai theo kế hoạch từ 37 tuần trở lên đến sanh.Kết quả: Nguy cơ mang thai ngoài ý muốn tăng lên ở những phụ nữ bị bạo hành tinh thần gấp 2,93 lần (KTC 95% = 1,258 - 6,844), bạo hành tình dục gấp 2,52 lần (KTC 95% = 1,048 - 6,055). Bạo hành gia đình nói chung làm tăng nguy cơ thai ngoài ý muốn lên 4,85 lần (KTC 95% = 3,113 - 7,554). Nếu người phụ nữ chịu đồng thời 3 nhóm bạo hành thì nguy cơ này tăng gấp 8,92 lần (KTC 95% = 3,626 - 21,924).Kết luận: Bạo hành gia đình là một yếu tố nguy cơ dẫn tới thai ngoài ý muốn ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Thêm vào đó, phụ nữ sống ở nội thành Tp.HCM, có nghề nghiệp, công nhân hoặc CNV, kinh tế khó khăn, chưa kết hôn cũng làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Do đó, nên phổ biến rộng rãi trong trường học và xã hội về: "Luật phòng chống bạo lực gia đình".

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Investigate the relationship between domestic violence (psychological - physical - sexual violence) and some epidemiological-social factors and unwanted pregnancy among woman under 25 years old.Methods: An unmatched case - control study among women under 25 years was carried out at TuDu hospital from March 2010 to August 2010. Cases included 135 women who have unwanted pregnancy and wait for abortion. Controls included 270 women who gave birth at full term (≥ 37 weeks).Result: Psychological violence increases the risk of unwanted pregnancy to 2.93 times (95%CI = 1.258 - 6.844), sexual violence to 2.52 times (95%CI = 1.048 - 6.055). In general, domestic violence has OR = 4.85 (95%CI = 3.113 - 7.554). The OR would be 8.92 (95%CI = 3.626 - 21.924) if women suffer from 3 combined kinds of the domestic violences.Conclusion: Domestic violence is one of the risk factors of unwanted pregnancy among women under 25 years old. Also, women who are living in HCM city, worker, officer, poor or unmarried status are more like to have unwanted pregnancy. Thus, the law of preventing domestic violence must be popularized in school and society

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF