Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐÁNH GIÁ IN VITRO VI KẼ PHỤC HỒI XOANG LOẠI II SỬ DỤNG INLAY CEREC

Võ Văn Nhân, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Thử nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá in vitro vi kẽ của phục hồi xoang loại II sử dụng inlay CEREC, với hai loại vật liệu gắn/dán khác nhau. Đối tượng và phương pháp: Hai mươi inlay CEREC được tạo tương ứng với các xoang loại II đã sửa soạn trên các răng cối lớn vĩnh viễn không sâu mới nhổ. Inlay được gắn bằng hai loại vật liệu gắn/dán khác nhau là composite lưỡng trùng hợp Calibra (nhóm I) và xi-măng resin-modified glass ionomer hóa trùng hợp Fuji Plus (nhóm II). Điều kiện thử thách của thử nghiệm là chu trình nhiệt (100 chu kỳ, 50C - 550C). Mức độ thâm nhập chất màu dọc thành nướu được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 3 dưới kính hiển vi nổi với độ phóng đại 30 lần.Kết quả: Inlay CEREC gắn bằng Calibra có chất lượng tiếp hợp bờ tốt (80% phục hồi hoàn toàn không có vi kẽ), trong khi đó inlay CEREC gắn bằng xi-măng Fuji Plus thể hiện vi kẽ ở những mức độ khác nhau (60% độ 1, 30% độ 2, 10% độ 3).Kết luận: Phục hồi inlay CEREC có chất lượng tiếp hợp bờ tốt, composite lưỡng trùng hợp là một vật liệu gắn/dán thích hợp đối với phục hồi inlay CEREC.

ABSTRACT :

Objective: The aim of the study was to evaluate in vitro microleakage of Class II restorations using CEREC inlay with different luting cements. Materials and method: Twenty Class II cavities were prepared on freshly extracted non-carious permanent molars and customized CEREC inlays were fabricated. All specimens were randomly divided into two groups and two different materials (Calibra, dual cure composite - group I; and Fuji Plus, resin-modified glass ionomer - group II) were used for luting inlays. After passing 100 thermocycles of 50C and 550C, specimens were isolated with sticky wax and nail polish except the restoration surface with an extent of 1mm around its margin then immersed in 2% methylene blue for 12 hours. Specimens were embedded in transparent acrylic resin and sectioned mesiodistally through the center of the restorations. The extent of dye penetration along the gingival wall was assessed under stereomicroscope with a magnification of 30 following a grade scale from 0 to 3. Results: 80% restorations of group I showed excellent marginal adaptation at the gingival wall while there were different levels of microleakage in group II; there was a significant difference of microleakage level between two groups (p<0.05). Conclusion: CEREC inlays may achieve high quality of marginal adaptation, especially with dual cure composite as lutting material.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF