Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHI VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN

Nguyễn Minh Phương , Nguyễn Thị Thanh Lan

TÓM TẮT :

Viêm khớp dạng thấp thiếu niên (VKDTTN) thường liên quan đến giảm tỉ trọng khoáng và lượng chất khoáng của xương. Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang thực hiện trên 47 trẻ được chẩn đoán VKDTTN theo ACR, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ tháng 09/2003 đến tháng 06/2004. Mục tiêu nhằm xác định mật độ xương (BMD) của trẻ VKDTTN và mối liên quan giữa mật độ xương với các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị. Mật độ xương của 47 trẻ bệnh và 31 trẻ nhóm chứng được đo bằng phương pháp DEXA. Kết quả ghi nhận mật độ xương ở trẻ VKDTTN là 0,33 ± 0,07 g/cm2, giảm đáng kể so với nhóm chứng (0,38 ± 0,08 g/cm2). Có sự khác biệt có ý nghĩa giữa BMD ở trẻ trai và trẻ gái bệnh VKDTTN. BMD nhóm trẻ từ 10 - 15 tuổi cao hơn so với nhóm 2 - 9 tuổi. Có sự liên quan giữa giảm BMD với hoạt tính bệnh, thời gian bệnh kéo dài, thể lâm sàng của bệnh, giai đoạn Steinbrocker ≥ II và chỉ số Barnett - Nordin < 45. Không ghi nhận có giảm BMD ở nhóm sử dụng Corticosteroid. Glucocorticoides mặc dù có tác dụng gây loãng xương, nhưng trong bệnh VKDTTN khi hoạt tính bệnh được khống chế với trị liệu đúng, mật độ xương sẽ được cải thiện.

ABSTRACT :

Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) is frequently associated with a reduced bone mineral density and content. Fourty seven children with JRA who admitted Children's Hospital NO2 in HCM city between September 2003 and June 2004 were included in a cross - sectional study. BMD was measured by DEXA in 47 children with JRA and 31 control children. The correlations of BMD measured with clinical manifestations, laboratory investigations and treament were determined. The results showed that children with JRA had significantly lower BMD (0,33 ± 0,07g/cm2) compared with controls (0,38 ± 0,08 g/cm2). There was significant differences between BMD in boys and girls with JRA. There was correlation between BMD with age in both the control children and those with JRA. There were associated between the disease activity, severity and duration of disease, subtypes of JRA, the Steinbrocker stage ≥ II, Barnett - Nordin index < 45 with low total body BMD. No significant associations were found among any of the measurement of BMD in a group treated with Corticosteroids. It is well- known that corticosteroids cause osteoporosis, but these data suggest that in patient with JRA the benefit of controlling disease activity may positively outweigh any osteopenic effects of these drugs...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF