Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI TRONG VIỆC THAY THẾ CHỈ SỐ FVC BẰNG FEV6

Hoàng Đình Hữu Hạnh, Phạm Đình Sang, Lê Thị Tuyết Lan

TÓM TẮT :

Mở đầu : Trong nghiên cứu này chúng tôi muốn đánh giá giá trị của chỉ số FEV6 được đo bằng các thiết bị đơn giản để chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị giúp cho tuyến quận huyện và phường xã .
Mục tiêu : Đánh giá sự khả thi trong việc thay thế chỉ số FVC bằng chỉ số FEV6 ở bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
Phương pháp : Nghiên cứu tiền cứu mô tả cắt ngang có phân tích . Thực hiện hô hấp ký cho 200 bệnh nhân COPD để ghi nhận các trị số: dung tích sống gắng sức (FVC), thể tích gắng sức thở ra gắng sức trong giây đầu (FEV1), thể tích thở ra gắng sức trong 6 giây đầu (FEV6), chỉ số Geansler FEV1/ FVC và chỉ số FEV1/FEV6. Đánh giá sự khả thi trong việc thay thế FVC bằng FEV6 
Kết luận : Không có sự khác biệt giữa FVC và FEV6 ( p<0,05)

ABSTRACT :

Background : In this research, we would like to find the value of FEV6 which measured by the simple equipments to early diagnosis and follow up in treatment of COPD for district health and ward health
Objective : To evaluate the feasibility of replacing the FVC by FEV6 in diagnosis early and follow up in treatment of COPD 
Methods : Prospective, descriptive and analysis. Two hundred Chronic Obstructive Pulmonary Disease patiens were measured Spirometry. We recorded some spirometric values: Forced vital capacity (FVC), Forced Expiratory Volume in the first second (FEV1), Forced Expiratory volume in sixth second (FEV6), Gaensler (FEV1/FVC) and the ratio FEV1/ FEV6,
Conclusion : There was no difference between FVC and FEV6 (p < 0,05).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF