Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SURFACTANT ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ ĐẺ NONTẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Khu Thị Khánh Dung, Hoàng Thị Thanh Mai

TÓM TẮT :

Bệnh màng trong (BMT) là một bệnh phổ biến ở giai đoạn sơ sinh, đặc biệt ở trẻ đẻ non mà nguyên nhân đã được biết rõ là do thiếu chất hoạt diện (Surfactant) ở phổi. Việc sử dụng surfactant trong điều trị BMT làm giảm mức độ nặng và tỷ lệ tử vong. 
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hiệu quả lâm sàng và cận lâm sàng của Surfactant trong điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng: 60 trẻ sơ sinh được chẩn đoán xác định BMT có chỉ định điều trị Surfactant tại khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 1/2005 đến tháng 5/2006. 
Phương pháp : nghiên cứu mô tả tiến cứu. 
Kết quả: Điều trị surfactant làm giảm rõ rệt nhu cầu O2 (FiO2 65,5 và 67,4% xuống 28,9 và 36,3%) và giảm ngay sau 1 giờ điều trị ở cả hai nhóm điều trị sớm và muộn. Điều trị surfactant sớm làm giảm thời gian TM và thở oxy của bệnh nhân BMT. Điều trị surfactant làm tăng chỉ số a/APO2 ( từ 0,312 và 0,208 trước điều trị lên 0,625 và 0,428 sau điều trị) phản ánh sự cải thiện quá trình trao đổi khí ở phổi. Sau điều trị surfactant, giá trị MAP giảm ở cả hai nhóm điều trị sớm và muộn với p <0,05 
Kết luận: Sử dụng Surfactant sớm ở trẻ đẻ non BMT làm cải thiện đáng kể chức năng phổi, làm giảm mức độ nặng và thời gian điều trị.

ABSTRACT :

Background : Hyaline membrane disease (HMD) is very common disease in preterm neonates that is caused by the deficiency of surfactant substance in the alveoli. The surfactant supplement in HMD will reduce severity and mortality rate. 
Objective: Initial assessment of the clinical condition and laboratory results improvement in surfactant treatment of HMD in preterm neonates in National Hospital of Pediatrics (NHP). Materials and Methods:  The study was conducted prospectively in the Neonatal Department in NHP from January 2005 to May 2006. The 60 preterm neonates were definitively diagnosed with HMD and required surfactant supplement were enrolled in the study. 
Results: Surfactant replacement reduces oxygen concentration supply requirement significantly (65.5-67.4% vs 28.9-36.3%), especially, 1 hour after supplement in both early and late groups. It as soon as reduces support by ventilator and oxygen therapy.Surfactant replacement increases a/APO2 (0.312-0.208 before treatment vs 0.625-0.428 after treatment). This result indicates the improvement of air exchange function in alveoli. MAP level decreases in both early and late groups after surfactant replacement. 
Conclusions: Earlysurfactant management in preterm neonates with HMD improves lung function significantly, reduce severity and treatment time.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF