Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC DẠNG MẠCH MÁU ĐẠI TRÀNG PHẢI QUA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẠI TRÀNG PHẢI

Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh

TÓM TẮT :

Tổng quan: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát các dạng mạch máu đại tràng phải: động mạch hồi đại tràng, động mạch đại tràng phải, động mạch đại tràng giữa và mối liên quan giữa những mạch máu này.
Phương pháp: Hồi cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp (băng ghi hình). Có 48 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi đại tràng phải có ghi hình trong hai năm 2008 và 2009.
Kết quả: Trong 48 bệnh nhân có 26 nam, 22 nữ, tuổi trung bình 53,2±14,5. Động mạch hồi đại tràng và đại tràng giữa hiện diện trong tất cả các trường hợp. Động mạch hồi đại tràng bắt chéo trước tĩnh mạch mạc treo tràng trên trong 36% các trường hợp. Động mạch đại tràng phải xuất phát trực tiếp từ động mạch mạc treo tràng trên trong 38% trường hợp.
Kết luận: Động mạch hồi đại tràng bắt chéo trước tĩnh mạch mạc treo tràng trên trong 36% các trường hợp. Động mạch đại tràng phải hiện diện trong 38% trường hợp. Giải phẫu chi tiết về các dạng mạch máu của đại tràng phải có thể giúp thực hiện phẫu thuật nội soi đại tràng phải an toàn và hiệu quả.

ABSTRACT :

Aims: The study aim was to provide data on incidence and pattern of crossing of the ileocolic artery (ICA) and right colic artery (RCA) with the superior mesenteric vein (SMV).
Methods: Retrospective study. Video tapes of 48 laparoscopic right colectomies from 2008 to 2009 were reviewed.
Results: There were 48 patients (26 males, 22 females), mean age was 53.2±14.5. ICA was present in all cases and crossed anterior to the SMV in 36% of cases. RCA arose from SMA in 18 (38%) of 48 cases.
Conclusions: ICA crossed anterior to the SMV in 36% of cases. RCA arose from SMA in 38% of cases. A detailed knowledge of the right and transverse colonic blood supply and its many variations may be of benefit when performing a safe and efficient laparoscopic right colon surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF