Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ KHÁNG THỤ THỂ TSH TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM BÌNH THƯỜNG BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP RIA VÀ ELISA

Phan Huy Anh Vũ(1), Mai Thế Trạch(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Thực hiện định lượng TRAb bằng hai phương pháp RIA và ELISA. Tìm giá trị TRAb trên người Việt nam bình thường.
Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu là cắt ngang, tiền cứu.
Đối tượng nghiên cứu: 118 người bình thường khỏe mạnh tình nguyện (tuổi từ 20 - 52) được loại trừ các bệnh lý tuyến giáp.
Kết luận: Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy đã có đủ điều kiện và độ tin cậy để thực hiện việc định lượng TRAb. Giá trị TRAb bình thường trên người Việt nam khỏe mạnh đối với phương pháp RIA 1,08 0,9 U/L và ELISA 1,14 0,57 U/L.

ABSTRACT :

Objectives: Measuring TRAb by RIA (RadioImmunoAssay) and ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) methods. Then, determining normal value of TRAb on healthy Vietnamese.
Method: prospective cross-sectional study.
Results: 118 Vietnamese healthy donator (20-52 age) excluded thyroid disease.
Conclusion: By the study, we recognize that there are enough conditional and confidential technique in order to perform the measure of TRAb. Normal value of TRAb of healthy Vietnamese are: RIA method: 1.08 ± 0.9 U/L. ELISA method: 1.14 ± 0.57 U/L.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF