Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
HIỆU QUẢ MŨI KHÂU VÒNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở ĐOẠN KẼ ỐNG DẪN TRỨNG

Nguyễn Chí Quang

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá hiệu mũi khâu vòng trong điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ ống dẫn trứng.Phương pháp nghiên cứu: Trong thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 9/2010, chúng tôi thực hiện một nghiên cứu báo cáo hàng loạt ca, gồm 42 bệnh nhân với chẩn đoán thai đoạn kẽ được điều trị phẫu thuật nội soi, chia làm 2 nhóm: Nhóm 1: gồm 27 trường hợp không áp dụng mũi khâu vòng; nhóm 2 có 15 trường hợp áp dụng mũi khâu vòng. Chúng tôi so sánh thời gian mổ, lượng máu mất giữa 2 nhóm. Kết quả nghiên cứu: Thời gian mổ trong nhóm 2 ngắn hơn nhóm 1, và lượng máu mất trong nhóm 2 ít hơn nhóm 1 có ý nghĩa thồng kê. Kết luận: Mũi khâu vòng có hiệu quả trong việc làm giảm thời gian mổ và lượng máu mất trong.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To evaluate the efficiency of laparoscopic purse-string suture in treatment of interstitial pregnancy. Method: a case series study is performed for 42 patients having interstitial pregnancy, in Tu Du hospital between May 2009 and September 2010. It's divided 2 groups: Group 1: 27 cases without purse-srting suture and group 2: 15 cases with purse-srting suture. We compared the mean blood loss and the operating time between 2 groups. Results: In group 1: the mean blood loss and the operating time were less than in group 2. Conclusion: The purse-string suture is effective in laparoscpic treatment interstitial pregnancy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF