Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 3 NĂM 2009

Phan Nhật Lệ(1),Trần Thiện Thuần(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu chung: Xác định tỉ lệ bệnh nhân BHYT được điều trị ngoại trú bệnh THA có kiến thức, thái độ, thực hành đúng về kiểm soát THA và mối liên quan giữa kiến thức, thái độ với thực hành kiểm soát THA bằng những biện pháp thay đổi lối sống tại bệnh viện quận 3 TP HCM năm 2009.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, phân tích. Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện quận 3 TP.HCM từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2009. 
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân có bệnh THA từ 25 tuổi trở lên đang được khám và điều trị ngoại trú tại khoa BHYT bệnh viện Quận 3.
Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân có kiến thức đúng về kiểm soát các yếu tố nguy cơ THA: Kiến thức về yếu tố nguy cơ ăn mặn được bệnh nhân biết nhiều nhất chiếm tỉ lệ 81,2%, về yếu tố nguy cơ mập phì và uống rượu chiếm tỉ lệ thấp hơn.Tỉ lệ bệnh nhân có thái độ chấp nhận kiểm soát THA thay đổi lối sống theo lời khuyên của bác sĩ: KSCN: 96,02% HCAM: 95,94% URVP: 88,84%. Tỉ lệ bệnh nhân có thực hành kiểm soát THA bằng những biện pháp thay đổi lối sống.: HCAM 80%, URVP 74%, KSCN 60%.
Kết luận: Có mối liên hệ giữa thực hành HCAM với thái độ của bệnh nhân với lời khuyên HCAM theo nhóm tuổi, thời gian bệnh và mối liên quan giữa thực hành HCAM với thái độ đối với lời khuyên HCAM của bác sĩ. Từ đó có cơ sở để tiến hành các biện pháp giáo dục thích hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại gây ra cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Objectives: To calculate the percentage of hypertensive outpatient with health insurance getting proper knowledge, attitude and practice in controlling their hypertension as well as to determine the relation between knowledge, attitude and practice in managing hypertension through changing lifestyle.
Subjects: All hypertension patients from the age of 25 and over with outpatient treatment at health insurance department of District 3 hospital.
Method: cross-section survey. Research was carried out on hypertensive outpatient over 25 year-old at district 3 hospital from June to July, 2009 
Results: The percentage of patient getting the proper knowledge about salty eating risks of hypertension overwhelm One of risks of hypertension which the highest percentage of patients get proper knowledge is salty eating, following ones are obesity and drinking. The percentage of patient has positive attitude towards weight reduction by 96.02%, reducing salt in the diet by 95.94% and discontinuing alcohol consumption by 88.84%. The percentage of patient has proper practice in mangaging hypertesion through the following the lifestyle changes: weight reduction by 60%, reducing sodium in the diet by 80% and discontinuing alcohol consumption by 74%.
Connclusion: there has a correlation between the patients' practice and attitude of reducing salt in the diet by age groups, disease period as well as the doctor's advice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF